อินโฟกราฟิกกับองค์ประกอบศิลป์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้แต่ง

  • สุวิมล อาภาผล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

อินโฟกราฟิก, องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ, การจัดองค์ประกอบศิลป์

บทคัดย่อ

        การวิจัยเรื่อง อินโฟกราฟิกกับองค์ประกอบศิลป์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบศิลป์ของสื่ออินโฟกราฟิกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อศึกษาองค์ประกอบศิลป์ของสื่ออินโฟกราฟิกที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2/2562 โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 72 คน ซึ่งผู้วิจัยจึงกำหนดให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ จำนวนประชากรทั้งหมด โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย

 

        ผลการวิจัยพบว่า

 

        1. ผลจากศึกษาองค์ประกอบศิลป์ของสื่ออินโฟกราฟิกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารตามกรอบแนวคิดของเรื่องราวที่มีเนื้อหาจำนวนมาก และทำการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพกราฟิกเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้รับสารให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการใช้องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ (Elements of Art) โดยมีการใช้เส้นตรงแนวระนาบ (Horizontal Line) เส้นตรงแนวตั้ง (Vertical Line) เส้นตรงแนวเฉียง (Diagonal Line) การจัดวางน้ำหนักกระจายทั่วทั้งภาพให้เป็นเอกภาพ การใช้แสงเงาทำให้ภาพมีมิติ การใช้สีวรรณะร้อน เน้นความอ่อน-แก่ของสี และการใช้สีแบบสมดุลรูปสามเหลี่ยม (Triadic Colors) เพื่อดึงดูดสายตา การใช้ตัวอักษรเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและขั้นตอนต่าง ๆ การใช้จุดนำสายตาเพื่อเน้นการสร้างภาพและการเล่าเรื่อง รวมถึงการถ่วงน้ำหนักขององค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ให้มีความสมดุล ด้วยการจัดวางตำแหน่งที่ตั้งภาพและกราฟิกจนเกิดเป็นเอกภาพเดียวกัน

 

        2. ผลจากศึกษาองค์ประกอบศิลป์ของสื่ออินโฟกราฟิกที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมในแต่ละด้านมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( XBar = 4.53, S.D.= 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หัวข้อด้านเนื้อหามีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( XBar = 4.59, S.D. = 0.53) รองลงมาคือหัวข้อด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( XBar = 4.37, S.D.= 0.72) และหัวข้อด้านการรับรู้มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก ( XBar = 4.12, S.D.= 0.97) ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุลนิดา เหลือบจำเริญ. (2556). องค์ประกอบศิลป์. สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์.

จุติพงศ์ ภูสุมาศ. (2560). Principles infographic. สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์.

บล็อก โอแจ๊สซี. 2557. ทำไม Infographies จึงเป็นอนาคตของ Online Marketing. Tumblr. http://ojazzy.tumblr.com/tagged.

วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ. (2547). หลักการทัศนศิลป์. Watkadarin. http://watkadarin.com/E-(new)1/index.htm

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31