Vol 6 No 2 (2018): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

ผู้แต่ง

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสังคม

คำสำคัญ:

กองบรรณาธิการ, วารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

บทคัดย่อ

รายละเอียดในส่วนนี้ประกอบด้วย

» หน้าปกวารสาร

» หลักการและเหตุผล

» วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

» กำหนดการเผยแพร่

» ข้อตกลงเบื้องต้น

» กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม

» การติดต่อกองบรรณาธิการ

» บทบรรณาธิการ

» สารบัญ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01