ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และความตั้งใจใช้บริการชำระเงินของผู้บริโภครุ่นใหม่ด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน

(The Factors Influnce On Technology Acceptance And Using Service Intention For Payment Of Young Consumers By Qr Code Application Trough Smart Phone)

ผู้แต่ง

  • วสุธิดา นุริตมนต์
  • ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

คำสำคัญ:

การสื่อสารแบบปากต่อปาก / ความไว้วางใจ / ภาพลักษณ์ทางสังคม / การรับรู้ความสามารถตนเองการยอมรับเทคโนโลยี / Word of Mouth Communication / Trust / Social Image / Self-Efficacy / and Technology Acceptance

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
          วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจใช้บริการการชำระเงินด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภครุ่นใหม่ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ จำนวน 385 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นด้วยวิธีการเจาะจง และใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter สำหรับทดสอบสมมติฐานผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก ความไว้วางใจ และการรับรู้ความสามารถตนเองมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการยอมรับเทคโนโลยีทั้งด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการการชำระเงินด้วยโปรแกรมประยุกต์คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้สร้างความเข้าใจแก่ธนาคารพาณิชย์ในการส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่ความตั้งใจใช้บริการของธนาคารผ่านระบบเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถนำข้อมูลไปใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของธนาคารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่และนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน

คำสำคัญ : การสื่อสารแบบปากต่อปาก / ความไว้วางใจ / ภาพลักษณ์ทางสังคม / การรับรู้ความสามารถตนเองการยอมรับเทคโนโลยี

Abstract
          The objective of this research was investigated the factors influence on technology acceptance and using service intention for payment of young consumers by QR code application trough smart phone. This study was quantitative research. The questionnaire as a tool to collected information 385 young consumers are customer who have use commercial bank, non-probability sampling by purposive sampling and analyzed by descriptive statistics and multiple regression analysis by enter for test hypothesizes. The results found that three factors including word of mouth communication, trust and self-efficacy have significant influenced on technology acceptance. Also, technology acceptance has significant influenced on using service intention for payment of young consumers by QR code application. This solution created understanding and enhancing technology acceptance of young consumer. Therefore, the results of this study can be used as a guide to operation developed by new technology for respond to young consumer, creating to competitive advantage for commercial bank.

Keyword : Word of Mouth Communication / Trust / Social Image / Self-Efficacy / and Technology Acceptance

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-01