แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ และคุณลักษณะของครูศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง

  • นพดล อินทร์จันทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

ภาพลักษณ์, คุณลักษณะ, ครูศิลปะการแสดง

บทคัดย่อ

งานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ และคุณลักษณะของครูศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21 เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะของภาพลักษณ์ และคุณลักษณะของครูศิลปะการแสดงในปัจจุบัน และ เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ และคุณลักษณะของครูศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21  โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ ทรรศนะของกลุ่มผู้สอน จำนวน 136 คน และ ทรรศนะของกลุ่มผู้เรียน จำนวน 313 คน โดยจัดโครงสร้างเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) คุณลักษณะเฉพาะเชิงพฤติกรรม (Attributes) และด้านบุคลิกและภาพลักษณ์เฉพาะของครูศิลปะการแสดง โดยได้นำข้อมูลช่วงอายุโดยแบ่งตาม Generation เพื่อวิเคราะห์ความคิดและทรรศนะ แสดงความเชื่อมโยง จากนั้นนำมาสร้างแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ และคุณลักษณะของครูศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21 โดยประมวลผลจากการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับผลการวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม เมื่อใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยพบว่าทั้งผู้เรียนและผู้สอน มีความเห็นถึงความสำคัญด้านบุคลิกและภาพลักษณ์เฉพาะของครูศิลปะการแสดง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยคุณลักษณะด้านความรู้ที่ควรมีคือ สามารถอธิบายความรู้ด้านนาฏศิลป์ และการละครไทยได้เป็นอย่างดี และต้องมีความรู้ที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆในการทำงานข้ามศาสตร์ คุณลักษณะด้านทักษะที่ควรมีคือ  ทักษะด้านการนับจังหวะ ทักษะในบริหารการจัดการแสดง และทักษะด้านการสื่อสาร ลักษณะเฉพาะเชิงพฤติกรรม (Attributes)  ที่ควรมีคือ คุณลักษณะทางด้านความอดทนต่อการปฏิบัติงาน และการเป็นแบบอย่างของคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมที่ดี ความกล้าแสดงออก และมีพฤติกรรมการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ในการพัฒนาด้านบุคลิกและภาพลักษณ์เฉพาะของครูศิลปะการแสดงที่ควรมีคือ มีบุคลิกของการตื่นรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์  มีภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ในทางสถิติ ด้วย t-test และ f-test พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ได้แก่ ระดับการสอนหรือระดับการศึกษา ของกลุ่มผู้สอนในระดับอุดมศึกษาสูงกว่า กลุ่มผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในขณะที่กลุ่มผู้เรียนไม่มีความต่างกัน    พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างช่วงอายุในแต่ละ Generation ระหว่าง กลุ่มครู (Gen X, Gen Y) กับ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา (Gen Z) จะมีระดับความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์และคุณลักษณะของครูศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านทักษะ (Skills) เพียงด้านเดียวที่ไม่แตกต่าง

พบว่าแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ และคุณลักษณะของครูศิลปะการแสดงในศตวรรษที่ 21 มี 6 แนวทางได้แก่ 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการบริหารจัดการแสดง 2.การยกระดับศักยภาพครูศิลปะการแสดง ให้มีความรู้ที่หลากหลาย สามารถเสาะแสวงหาความรู้ เชื่อมโยง และถ่ายทอดสู่ผู้เรียน 3.ปรับบทบาทของครูศิลปะการแสดงจากผู้สอน เป็นผู้อำนวยการศึกษา (Facilitator) และเป็นนักสร้างสรรค์ 4.ส่งเสริมทักษะการใช้สื่อ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 5.ส่งเสริมพัฒนาภาพลักษณ์ของครูศิลปะการแสดงให้มีความทันสมัย และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 6. รักษาความเป็นภาพลักษณ์ของบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

(จินตนา อนุวัฒน์. 2565, พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ประสิทธิ์ ตึกขาว. ระบบออนไลน์

(ณัฐดนัย หมั่นเที่ยง. 2565, พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ประสิทธิ์ ตึกขาว. ระบบออนไลน์

ดนุลดา จามจุรี. (2563). การออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน GEN Z. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นิสดารก์ เวชยานนท์. (2549). Competency-Based Approach. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

(ปรารถนา คงสำราญ. 2564, มกราคม). สัมภาษณ์โดย ขวัญชนก ถึกสุวรรณ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประพิณศิริ อินทธิรา. (2564). ทักษะในศตวรรษที่ 21. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2564, จาก http://prapinsiri.esdc.go.th/home/thaksa-ni-stwrrs-thi-21

(ประสิทธิ์ ตึกขาว. 2565, พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย นพดล อินทร์จันทร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์. (2547) . ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรในเรื่องค่านิยมในการทำงานที่มีผลต่อทัศนคติในการทำงานของเจนเนอเรชั่นต่างๆ ในองค์กร. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทรรศ. 38(1), 107-137.

(มาโนชน์ บุญทองเล็ก. 2565, พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ประสิทธิ์ ตึกขาว. ระบบออนไลน์

ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์. (2564) จัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด 19: จากบทเรียนต่างประเทศสู่การจัดการเรียนรู้ของไทย. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2565, จาก https://tdri.or.th/2020/05/examples-of-teaching-and-learning-in-covid-19-pandemic/

(ยุทธนา อัครเดชานัฏ. 2565, พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย ประสิทธิ์ ตึกขาว. ระบบออนไลน์

(ศุภชัย จันทร์สุวรรณ. 2564, ธันวาคม). สัมภาษณ์โดย ขวัญชนก ถึกสุวรรณ. ระบบออนไลน์

สิน พันธุ์พินิจ. (2553). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: บริษัท วิทยพัฒน์.

(สุรีรัตน์ จีนพงษ์. 2564, ธันวาคม). สัมภาษณ์โดยขวัญชนก ถึกสุวรรณ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2549). แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency Based Learning (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์จำกัด (มหาชน).

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2548). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency. กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2564). สถิติจำนวนครู/คณาจารย์ ในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2564, จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2564). สถิติจำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2562. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2564, จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2564). Gen Z Frist Jopper รุ่นใหม่เพื่อเข้าใจความแตกต่าง. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2564, จาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media.

(อรวรา บัวผา. 2564, ธันวาคม). สัมภาษณ์โดยขวัญชนก ถึกสุวรรณ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Campbell, A. (1997). Core Competency-Based Strategy. Boston: International Thomson Business Press

Cooper, C. (2000). Effective Competency Modeling and Reporting : a Step-by-Step Guide for Improving Individual and Organizational Performance. New York : AMACOM

Cronbach, Lee. J. (1970). Essentials of psychological testing. (3rd ed.) New York: Harper & Row.

Likert, R.A. (1932, May). Technique for the Measurement of Attitudes. Arch Psychological. 25(140), 1-55.

Mclagan, P. (1997,May). Competencies: The next generation. Training and Development, 51(5), 40-47.

McCrindle. (2020). Generation Alpha. Retrieved June 6, 2021, from https://2qean3b1jjd1s87812ool5ji-

wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Gen-Alpha-2020-digital-1.pdf

World Economic Forum. (2020). Framework for 21st Century Learning, Partnership for 21st Century Learning. Retrieved January 6, 2021, from https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28