การนำเสนอชีวิตคนไร้บ้านในภาพยนตร์ Les amants du Pont-Neuf

ผู้แต่ง

  • พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

คนไร้บ้าน, ภาพยนตร์, สัญวิทยา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การทำงานในเชิงความหมายขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน Les amants du Pont-Neuf (1991) ผ่าน แนวคิดสัญวิทยาทางภาพยนตร์ โดยผลงานดังกล่าวได้นำเสนอเรื่องราวชีวิต ความเจ็บปวด ความลำบาก และความรักของคนไร้บ้านในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผลจากการวิเคราะห์ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของศิลปะภาพยนตร์ในการสื่อสารความเป็นชายขอบ (Marginality) ที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ ตระหนักถึงความเป็นจริงในชีวิตของเหล่าคนไร้บ้าน รวมไปถึงความรู้สึกทั้งทุกข์และสุขภายในจิตใจของพวกเขา

References

Aumont, J. (1994). Translated by Neupert, Richard. Aesthetics of film. 1st edition. Austin: University of Texas Press.

Schröder, K. A. (1995) translated by Britt, David. Egon Schiele: eros and passion (p.58). Munich: Prestel-verlag.

Deleuze, G. (2002). Francis Bacon, Logique de la sensation. Paris: Seuil.

Itten, J. (2004) trad. de l’allemand par GIRARD Sylvie. Art de la couleur: approche subjective et description objective de l'art. Paris: Ed Abrégée.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-26