“อินเดียไร้เงินสด”: การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล ฟินเทค และบริการการเงินที่ทั่วถึง

ผู้แต่ง

  • บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของภาคบริการการเงินของประเทศอินเดีย ภายใต้นโยบาย “อินเดียไร้เงินสด” ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในภาคธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทฟินเทค รวมทั้งนักวิจัยและนักวิชาการที่ศึกษาและเปิดการเรียนการสอนด้านการเงินการธนาคาร การจัดการธุรกิจและฟินเทคของอินเดียทั้งหมด 22 คน ผลการวิจัยเสนอว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลในภาคบริการการเงินเกิดจากปัจจัยหลัก 7 ประการ ได้แก่ 1) โครงการ “ชนธนโยชนา” หรือนโยบายเปิดบัญชีธนาคารให้กับคนจน 2) โครงการ AADHAAR หรือฐานข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลไบโอเมทริกซ์ 3) แพลตฟอร์มการชำระเงิน UPI 4) อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 5) อัตราการมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 6) การยกเลิกธนบัตร 7) การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ปัจจัยที่กล่าวมาทำให้ธุรกรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้แพร่ขยายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบริการด้านสินเชื่อดิจิทัล โดยบริษัทฟินเทคเป็นผู้เล่นสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมเติบโตเป็นอันดับต้นของโลก ซึ่งอยู่บนฐานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นทุนเดิมของอินเดีย อย่างไรก็ตาม การให้บริการการเงินที่ทั่วถึงยังเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องด้วยอินเดียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมาก และมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาสูง ตลอดจนความเหลื่อมล้ำระหว่างชนบทและเมือง ที่ทำให้การเข้าถึงทักษะด้านการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นข้อท้าทายในการพัฒนา ที่สำคัญคือโครงสร้างทางสังคมอินเดียที่ผู้หญิงยังเป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ต่ำกว่าผู้ชาย นำไปสู่การเข้าถึงบริการการเงินที่ไม่เท่าเทียมในเชิงเพศภาวะ

References

Achutamba, V., & Hymavathi, C.H. (2022). Impact of Covid-19 on digital payments in India. Journal of Positive School Psychology. 6(3), 4394–4400.

BFSI News. (2023, February 15). Digital lending to pip traditional lending in unsecured loans segment by 2030: Report. Retrieved August 18, 2023, from

https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/news/fintech/digital-lending-to-pip-traditional-lending-in-unsecured-loans-segment-by-2030-report/97934360

Biswas, S. (2023, January 23). Why internet growth has stalled in India. BBC News. Retrieved August 11, 2023, from https://www.bbc.com/news/world-asia-india-64293857

Cashless India (Government of India). (n.d.) Digital payment methods. Retrieved December 8, 2022, from http://cashlessindia.gov.in/index.html

Chaturvedi, P. (2022). The Role of Small Finance Banks in Promoting Financial Inclusion in India. Research Review International Journal of Multidisciplinary. 7(5), 8-15.

Department of Economic and Social Affairs, United Nation. India to overtake China as world’s most populous country in April 2023, United Nations projects. United nations. (2023, April 23). Retrieved July 12, 2023, from https://www.un.org/en/desa/india-overtake-china-world-most-populous-country-april-2023-united-nations-projects

Desai, K., Umasankar, M., & S, P. (2022). FinTech: Answer for financial literacy and financial inclusion in India. ECS Transactions. 107(1),15317: https://doi.org/10.1149/10701.15317ecst

Dixit, S., Maurya, M., Sharma, N., & Zaidi, N. (2022). Payments process privilege: Leveraging FinTech With TAM. 2022 8th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS), 1668-1673. Coimbatore, India: Ieee.

Dugal, I. Explainer: What India's decision to scrap its 2000-rupee note means for its economy. Reuters. (2023, May 22). https://www.reuters.com/business/finance/what-indias-decision-scrap-its-2000-rupee-note-means-its-economy-2023-05-20/

Ediagbonya, V., & Tioluwani, C. (2023). The role of fintech in driving financial inclusion in developing and emerging markets: issues, challenges and prospects. Technological Sustainability. 2(1), 100-119. https://doi.org/10.1108/TECHS-10-2021-0017

Ernst & Young LLP. (2022, September). The winds of change Trends shaping India’s fintech sector: Edition II. Retrieved December 24, 2022, from

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_in/topics/consulting/2022/ey-winds-of-change-india-fintech-report 2022.pdf?download#:~:text=FinTech%2C%20enabled%20by%20emerging%20technologies,the%20world%20average%20of%2064%25

Gautam, R.S., et al. (2022). Financial technology and its impact on digital literacy in India: Using poverty as a moderating variable. Journal of Risk and Financial Management. 15(7), 311. https://doi.org/10.3390/jrfm15070311

Global System for Mobile Communications Association: GSMA. (2022). The mobile gender gap report

London: GSMA Head Office.

Goel, P., Kulsrestha, S. & Maurya, S.K. (2022). Fintech unfolding: Financial revolution in India. Thailand and The World Economy. 40(2), 41-51.

Haq, Z., & Dawood, M.,. Does FinTech promote entrepreneurial intention among women? Studying the mediating role of financial inclusion. Research Square. (January 4, 2023). Retrieved June 24, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/366868624_Does_FinTech_promote_entrepreneurial_intention_among_women_Studying_the_mediating_role_of_financial_inclusion

High Level Committee on Deepening of Digital Payment. (2019). Report of the High Level Committee on Deepening on Digital Payment.

Hindustand Times. (2023, July 11). UN praises ‘remarkable’ India as 415 million exit poverty levels in 15 years. Retrieved August 18, 2023, from

https://www.hindustantimes.com/india-news/india-poverty-levels-415-million-15-years-united-nations-101689054752864.html

IBEF: India Brand Equity Foundation, Department of Commerce, Ministry of Commerce, and Industry,

Government of India. Banking sector in India. (December 17, 2021). Retrieved July 14, 2022, from https://www.ibef.org/industry/banking-india.aspx

ICRIER (Indian Council for Research on International Economic Relations). (2023, February). State of India’s digital economy. Retrieved June 24, 2023, from

https://icrier.org/pdf/State_of_India_Digital_Economy_Report_2023.pdf

John, S. How NPCI engineers made UPI so simple, affordable & reliable. The Times of India. (2023, February 17). Retrieved July 11, 2023, from

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/how-npci-engineers-made-upi-so-simple-affordable-reliable/articleshow/98002264.cms

Joshi, M.M. Digital payment system: A feat forward of India. Research dimension. (ISSN: 2249-3867). (October 7, 2017). https://ssrn.com/abstract=3043609

Kandpal, V., Chandra, D., Narendra, N. D. & Handoo, J. (2023). Financial sector governance policies and regulations. Financial Inclusion in Circular Economy. 185-206. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22723-3_9

Kashyap, H. Here’s the list of India’s most active fintech investors for startups. INC42. (2022, June 26). Retrieved August 11, 2023, from https://inc42.com/features/funding-fintech-indias-top-fintech-investors/

Kemp, S. Digital 2022: India. (2022, February). Retrieved April 11, 2022, from https://datareportal.com/reports/digital-2022-india.

Loganathan, M., Kalyan, P., & Kumar, V. Blockchain for socio-economic impact: Financial inclusion by environment-centric service design. Relating systems thinking and design 2022 symposium. Retrieved August 11, 2023, from https://rsdsymposium.org/wp-content/uploads/2023/01/RSD11_presentation_110.pdf

Maisuria, A.A. (2019). A study of impact of Covid-19 on digital payments in India (project report). Veer Narmad South Gujarat University.

Meena, R. & Parimalarani, G. (2020). Impact of digital transformation on employment in banking sector. International Journal of Scientific & Technology Research. 9(1), 4912-4916.

Mehrotra, A. (2019). Financial inclusion through FinTech – A case of lost focus. 2019 international conference on automation, computational and technology management (ICACTM). 103–107.

Ministry of Finance. (2022). Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) - National mission for financial inclusion, completes eight years of successful implementation. Press Information Bureau, Government of India. Retrieved August 11, 2023, from

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1854909.

Ministry of Home Affairs, Government of India. (2022, May 22). Rural urban distribution of population. Retrieved June 24, 2022, from

https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/42617#metadata-series

Nair, A.R. (2022). Digital financial inclusion and women in the informal economy. ECS Trans, 107, 1383.

NPCI (National Payments Corporation of India). (n.d.). India’s unified payment gateway for real-time payment transaction: Unified Payments Interface (UPI). Retrieved July 11, 2022, from

https://www.npci.org.in/PDF/npci/upi/Product-Booklet.pdf

NPCI (National Payments Corporation of India). (2023, August). UPI product statistics. Retrieved September 22, 2023, from https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/product-statistics

Outlook Start-up Desk. (2023, August 10). LYTUS technologies forays into India fintech market, will on B2B model. Retrieved September 4, 2023, from

https://startup.outlookindia.com/sector/fintech/lytus-technologies-announces-entry-in-indian-fintech-market-will-focus-on-b2b-model-news-9096

Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M. S., Hall, J. H., & Bennett, S. E. (2021). Sustainable economic development in India: The dynamics between financial inclusion, ICT development, and economic growth. Technological Forecasting and Social Change. 169, 120758. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120758

Rai, R. (2023, January 26). How OCEN is democratizing credit access In India. Forbes. Retrieved July 11, 2023, from https://www.forbes.com/sites/rahulrai/2023/01/26/how-ocen-is-democratizing-credit-access-in-india/?sh=1a07857d37b6

Sharma, B. & Dubey, A. (2022). Digital banking: A need of time. International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR). 9(3), 504-513.

Singha, R. (2020). Impact and importance of digital payment in India. International Journal of Multidisciplinary Education Research. 10,(2.3), 100-104.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3947792

Sivathanu, B. (2019). Adoption of digital payment systems in the era of demonetization in India: An empirical study. Journal of Science and Technology Policy Management. 10(1), 143-171.

Subramanian, S. L., & Jayashree, C. (2022). A study on FinTech services revolutionizing traditional banking system in an inclusive growth perspective. Journal Management & Entrepreneurship, 16, 3.

Sun, S. (2023, March 29). Penetration rate of mobile phones India FY 2018-2026. Statista. https://www.statista.com/statistics/1373584/india-mobile-phone-penetrationrate/#:~:text=The%20penetration%20rate%20of%20mobile,year%202026%20in%20the%20country.

UIDAI (Unique Identification Authority of India. (n.d.). About UIDAI. Retrieved June 24, 2022, from https://uidai.gov.in/en/about-uidai/unique-identification-authority-of-india.html?fbclid=IwAR2W1j-8AMpreNvDe9YxZlpZY6q_0BB5g7twrcLHAUsMimF8PsLlRNnWLEU

Working Group, Reserve Bank of India. (2021, November 18). Report of the working group on digital lending including lending through online platforms and mobile apps. Retrieved March 18, 2022, from https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/DIGITALLENDINGF6A90CA76A9B4B3E84AA0EBD24B307F1.PDF

World Bank. (2022, October). Poverty & equity brief–India. Washington DC, USA: World Bank Group.

https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F-4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_IND.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-26