การให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ด้วยระบบไลน์แชตบอท ผ่านกลไกการติดต่อระหว่าง REST API และ LINE Messaging API

ผู้แต่ง

  • สิทธิชัย วรโชติกำจร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พัชราภรณ์ วรโชติกำจร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

ไลน์แชตบอท, เรสเอพีไอ, ไลน์เมสเสจจิ้งเอพีไอ, การโต้ตอบข้อความอัตโนมัติ

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการนี้อธิบายรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับระบบโต้ตอบอัตโนมัติแบบไลน์แชตบอทผ่านกลไกการติดต่อระหว่างเรส เอพีไอ (REST API) และไลน์เมสเสจจิ้ง เอพีไอ (LINE Messaging API) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้พัฒนาไลน์แชตบอท สามารถนำแนวความคิดการทำงานไปพัฒนาแอปพลิเคชันได้ โดยศึกษาจากตัวอย่างจากการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาด้วยระบบไลน์แชตบอท โดยใช้เครื่องมือของไลน์เมสเสจจิ้ง เอพีไอ สำหรับเชื่อมต่อระบบสู่ภายนอก โดยมีเว็บฮุค
ยูอาร์แอล (Webhook URL) ทำหน้าระบุที่อยู่ปลายทางของบอทเซิร์ฟเวอร์ (Bot Server) ซึ่งผู้พัฒนาแชตบอทสามารถนำ
แอปพลิเคชันที่ต้องการให้บริการข้อมูลตอบกลับไว้ในส่วนบอทเซิร์ฟเวอร์

วิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันแชตบอทจะใช้หลักการที่เรียกว่า เรส เอพีไอ สำหรับจัดการข้อมูลการโต้ตอบ โดยส่งข้อมูลไปยังไลน์เมสเสจจิ้ง เอพีไอ ของไลน์เซิร์ฟเวอร์ (LINE Server) เพื่อส่งข้อมูลตอบกลับให้ผู้ใช้งานไลน์แชตบอทได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และทันทีทันใด โดยวิธีการที่พัฒนาจะทำงานบนโปรโตคอล HTTPS โดยรับส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ผ่านแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชันไลน์ (Line Application)

ดังนั้นบทความทางวิชาการนี้ สามารถให้ความรู้กลไกการทำงานระหว่างเรส เอพีไอ และไลน์เมสเสจจิ้ง เอพีไอ ในการสร้างไลน์แชตบอท และเป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการโต้ตอบข้อความอัตโนมัติ ตลอดจนนำไปใช้ในการอ้างอิงวารสารทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

References

นวภัทร ศุภศีลวัต. (2560). การพัฒนาระบบ Chatbot ในการค้า เพื่อการส่งข้อความออนไลน์. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต และ ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์. (2561). เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลง ของมหาวิทยาลัยในอนาคต. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 6(2), 51-58.

Brian, C. (2014). An Introduction to APIs. Retrieved October 3, 2023. from https://cdn.zapier.com/storage/learn_ebooks/e06a35cfcf092ec6dd22670383d9fd12.pdf

Lee, S. B. (2020). Chatbots and Communication: The Growing Role of Artificial Intelligence in Addressing and Shaping Customer Needs. Business Communication Research and Practice, 3(2), 103-111. doi:10.22682/bcrp.2020.3.2.103.

Line API Use Case. (2023). Messaging API. Retrieved October 1, 2023, from https://lineapiusecase.com/en/api/msgapi.html

Line Developer. (2023). Messaging API Overview. Retrieved October 1, 2023, from https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/overview/

Martin, L. (2018). HTTP REST Web Services. Retrieved October 3, 2023, from https://cw.fel.cvut.cz/b181/_media/courses/b6b33ear/lectures/lecture-06-rest-s.pdf

Ofoeda, J., Boateng, R., & Effah, J. (2019). Application Programming Interface (API) Research: A Review of the Past to Inform the Future. International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS), 15(3), 76-95. doi:10.4018/IJEIS.2019070105.

Tutorials point. (2016). RESTful Web Service. Retrieved October 5, 2023. from https://www.tutorialspoint.com/restful/restful_tutorial.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-26