การประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ สําหรับเด็กผิดปกติ โดยวิธีแบบจําลอง COCOMO - II ร่วมกับวิธีการ ของ Web Model

ผู้แต่ง

  • ขวัญชนก ธรณธรรมกุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การประมาณการต้นทุน, การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์, เด็กผิดปกติ, วิธีแบบจําลอง COCOMO, Web Model, Cost Estimation, Developing E-Learning for Abnormal Students, COCOMO-II

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการที่มีผลต่อการประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ สําหรับเด็กผิดปกติ โดยวิธีแบบจําลอง COCOMO-II ร่วมกับวิธีการของ Web Model และการอาศัยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อความถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดในการประมาณการ โดยทําการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ผลิตเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ ด้วยการสัมภาษณ์การทํางานของนักวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหา เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์จากรายวิชาจํานวน 9 รายวิชาของโรงเรียนศรีสังวาล และได้นําตัวอย่างรายวิชาจํานวน 5 วิชา มาทดสอบกับแบบจําลองนี้ผลการวิจัยพบว่าการประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยแบบจําลอง COCOMO-II ร่วมกับวิธีการของ Web Model มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์ เท่ากับ 16.86% และวิธีการอาศัยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ 83.28% สรุปได้ว่าการประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยแบบจําลอง COCOMO-II ร่วมกับวิธีการของ Web Model มีความเหมาะสมในการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์สําหรับเด็กผิดปกติมากกว่าการประมาณการด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ

 

Cost Estimation in Developing E-Learning for Abnormal Students Using COCOMO-II and Web Model

The purpose of this research is to compare the cost estimation methods of e-learning development for abnormal child between the developed model (COCOMO-II model with web model) and the expert’s cost analysis. The data was collected by interviewing of the analysts and web designers of the organizations and companies which produce the e-learning. The samples used for cost analysis were chosen from five out of nine e-learning subjects of Srisangwal school. The result shown that the cost estimation using COCOMO-II model with web model has 16.86 percentage of absolute average deviation while the expert’s analysis has 83.28 percentage of absolute average deviation. The conclusion is the cost estimation using COCOMO-II model with web model is suitable for estimating the budget and expenditure than expert’s analysis method.

Downloads