การออกแบบแนวทางสมัยใหม่นิยม (modernism) และการวิพากษ์ฉากในภาพยนตร์ของ สแตนเลย์ คูบริค (Stanley Kubrick) และ จาร์ค ตาติ (Jacques Tati)

ผู้แต่ง

  • พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

Modernism and criticism of scenic design in Stanley Kubrick’s films and Jacques Tati’s films

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ, วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

Downloads