วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
              วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย และสถาบันภายนอก รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา ศาสนา บาลี สันสฤต การศึกษาเชิงประยุกต์ การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม  รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ เปิดรับบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
              1) บทความวิจัย (Research Article)
              2) บทความวิชาการ (Academic Article)

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร
              กำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ เป็น 4 เดือน

               ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน

               ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

               ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
              วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับลิ้งค์วารสารที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงานแล้ว พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์

ค่าธรรมเนียมการตีพิพม์

2021-08-19

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความสำหรับผู้ประเมิน 2 ท่าน จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ (ถ้าประเมิน 3 ท่าน จ่ายเพิ่ม 500 บาท)

 

ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบ วารสารจะนำค่าธรรมเนียมนี้มาเพื่อดำเนินงานภายใน

 

ในกรณีที่บรรณาธิการปฏิเสธการตีพิมพ์จะคืนค่าตีพิมพ์ แต่หากมีการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว

 

วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 660-9-65053-5

 

ชื่อบัญชี "วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์"

 

เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ [email protected]

Vol. 7 No. 3: Journal of MCU Buddhist Review (September - December 2023)

Journal of MCU Buddhist Review, Year 7, Issue 3 (September - December 2023), which the Faculty of Buddhist Studies Mahachulalongkornrajavidyalaya University has published an academic journal on Buddhism for distribution to the public. The main objective is to publish research articles, cademic articles, general articles, and book reviews related to principles, concepts, and theories about Buddhism, Pali, Sanskrit, religious philosophy, culture, traditions, and integrated beliefs for application in life, community and society, there are 19 research articles and 3 academic articles.

Published: 2023-12-31

A Concept of Friendship in Philosophy of Religions and Its building a Happy Society

Phramaha Pornchai Sirivaro, Phramaha Khwanchai Kittimedhi, Phradhammavajiramuni (Boonchit Yanesangvaro), Penphan Fuangooloy , Narumon Jiwattanasuk, Dhammaadhisthana Pornbandalchai

Right Speech : Buddhist Integrated Approach for Multicultural Communication

Phramaha Yongyut Dhiradhammo, Phra Charoen Vaddhano, Phra Woraponte Varadhammo, Phra Sukheesom Silatechaputtiyo, Phramaha Mongkholkan Thitadhammo, Narumon Jiwattanasuk

An Analysis of Benefits which One should get from Wealth in Pattakamma Sutta

Supatra Indana, Phra Debvajracarya, Phramaha Adidej Sativaro, Athithep Phatha

An Analytical Study of the Ṭhānasutta to be Used as a Tool for Living Life

Phra Jamorn Kataguṇo, Suthep Promlert, Phramaha Adidej Sativaro

A Comparative Study of Ethical Principle for Peaceful Coexistence in Buddhism and Confucius

Phrakhru Suwatthanapattharaporn, Phramaha Khwanchai Kittimetee, Kit Sriya-ad

Design and Layout of Buddhist Archeological Sites in the Dvaravati Period in Nakhon Sawan-Uthai Thani Province

Phrarajrattanalongkorn, Athithep Phatha, Sombat Mangmeesuksiri, Ayusakorn Ngamchat, Santhaya Praparat, Thanunchapa Chaiprapa

An Analysis of the Elements of Being Noble One in Vatthūpama Sutta

Phrakhrupawwanateerawarakun (Thammachad), Phra Debvajracarya, Phramaha Adidej Sativaro , Athithep Phatha

Buddhist Tourism Promotion of the Temples in Nan Municipality, Nan Province

Prakhrupalad Autai Akkapanyo, Chamnarn Kerdchor, Thitiporn Sasom, Kochchapun Chantra

Phassāyatana Conciousness in Paticcasmuppāda

Phra Dhanāyupong Āsondhi, Phra Mahayuthanā Norachetto, Nontiwat Lileart

The Application of Mahasatipatthana for the Development of Human Potential in the Digital Age

Phra Woraponte Varadhammo, Phra Sukheesom Silatechaputtiyo, Phramaha Thongkeb Yanapalo
View All Issues

ISSN 3027-7442 (Print)
ISSN 3027-7450 (Online)