วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
              วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย และสถาบันภายนอก รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา ศาสนา บาลี สันสฤต การศึกษาเชิงประยุกต์ การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม  รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ เปิดรับบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
              1) บทความวิจัย (Research Article)
              2) บทความวิชาการ (Academic Article)

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร
              กำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ เป็น 4 เดือน

               ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน

               ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

               ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
              วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับลิ้งค์วารสารที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงานแล้ว พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์

ค่าธรรมเนียมการตีพิพม์

2021-08-19

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ

 

ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบ วารสารจะนำค่าธรรมเนียมนี้มาเพื่อดำเนินงานภายใน

 

ในกรณีที่บรรณาธิการปฏิเสธการตีพิมพ์จะคืนค่าตีพิมพ์ แต่หากมีการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว

 

วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 660-9-65053-5

 

ชื่อบัญชี "วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์"

 

เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ budjournal@mcu.ac.th

Vol. 6 No. 1 (2565): Vol.6 No.1 January-April 2022

Published: 2022-05-15

Buddhist Principles that Results in Longevity and Short Life Span in Anayussasutta

Phra Tanakit Khemthammo Khemathammo, Phramaha Yutthana Narajettho, Phramaha Surasak Paccantaseno, Supaphan Permpoon, Phra Methawinairos

108-126

THE STUDY OF THE PRINCIPLE OF CULTIVATING LOVING KINDNESS IN METTA SUTTA

patcharee Boonin, Phra Debvajracarya (Thiab Siriñāṇo) , Phramaha Adidej Sativaro, Nadnaphang Phophichit, Banjob Bannaruji

127-141

A STUDY OF BUDDHIST PRINCIPLES IN GELAÑÑA SUTTA

Thitima Maisomdat, Phra Methivorayan (Saipetch Vachiraweti), Phramaha Adidej Sativaro, Phramaha Nopadol Saisuta, Banjob Bannaruji

142-158

A Study of Puratthima-disa in Singkala Sutta

sasinipa rasarux, Phramaha Chiravat Kantawanno, Phramaha Sooksan Sukhawatthano, Banjob Bannaruji, Banjob Bannaruji

159-174

AN ANALYTICAL STUDY OF PROPAGATING THE TEACHING OF THAI BUDDHIST MONK AFFECTING THE DHAMMA-VINAYA (DOCTRINE AND DISCIPLINE): A CASE STUDY OF PHRA KUKRIT SOṬTHIPHALO

PhraKriangkrai Thanavuddha (Suvarnakham), Phramaha Adidej Sativaro, Athithep Phatha , Sawaeng Nilnama, Phramethavinairos (Sutep Pasiviko)

175-199

View All Issues

Print ISSN: 2586-8144
Online ISSN: 2730-339X