วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
              วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย และสถาบันภายนอก รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา ศาสนา บาลี สันสฤต การศึกษาเชิงประยุกต์ การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม  รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ เปิดรับบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
              1) บทความวิจัย (Research Article)
              2) บทความวิชาการ (Academic Article)

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร
              กำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ เป็น 4 เดือน

               ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน

               ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

               ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
              วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความก่อนออกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อให้เจ้าของบทความแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินเป็นเกณฑ์หลัก และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับลิ้งค์วารสารที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงานแล้ว พร้อมกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์

ค่าธรรมเนียมการตีพิพม์

2021-08-19

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความสำหรับผู้ประเมิน 2 ท่าน จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ (ถ้าประเมิน 3 ท่าน จ่ายเพิ่ม 500 บาท)

 

ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบ วารสารจะนำค่าธรรมเนียมนี้มาเพื่อดำเนินงานภายใน

 

ในกรณีที่บรรณาธิการปฏิเสธการตีพิมพ์จะคืนค่าตีพิมพ์ แต่หากมีการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว

 

วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 660-9-65053-5

 

ชื่อบัญชี "วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์"

 

เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ budjournal@mcu.ac.th

Vol. 7 No. 2 (2566): (May – August)

Published: 2023-08-31

Status and Roles of the Royal Guardian Spirits of Nakhon Nan

Kochchapun Chantra, ดร.ชำนาญ เกิดช่อ, ผศ.ดร.ฐิติพร สะสม, กชพรรณ จันทรา
View All Issues

Print ISSN: 2586-8144
Online ISSN: 2730-339X