อัตราค่าตีพิมพ์ผลงาน

บทความวิจัย บทความวิชาการ และผลงานทางวิชาการอื่น 5,500.-บาท ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในระบบ หากบทความได้ถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแล้ว หากบทความได้ถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแล้ว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้เขียน ไม่ว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจยวิชาการหรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอนการชำระเงิน

  1. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระเงินค่าตีพิมพ์บทความ ที่ส่งให้ ทาง email และ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra
  2. ให้ท่านเข้าสู่การโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์วิถี ชื่อบัญชี “กองทุนวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์” เลขที่บัญชี 633-0-52674-5

          2.1 โอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ

          2.2 โอนเงินทางตู้ เอ ที เอ็ม ได้ทุกตู้ทั่วประเทศ

          2.3 โอนเงินทาง Internet Banking

  1. เมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินและกรอกข้อมูลที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra
  2. ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูล (แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมลงตีพิมพ์บทความ)

          4.1 ชื่อผู้โอนเงิน (กรณีไม่ใช่คนเดียวกับผู้นิพนธ์บทความ)

          4.2 ชื่อ-นามสกุลผู้นิพนธ์บทความ

          4.3 วันที่ เวลา ที่ทำการโอนเงิน

          4.4 ชื่อธนาคารที่โอนเงินเข้า

      5. โทรศัพท์ แจ้งการโอนเงินไปที่ นางสาวรัตติยา เหนืออำนาจ 099-2969229