ติดต่อ

สำนักงานวารสารวิจยวิชาการ:
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 999 หมู่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 099-2969229

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
Asst. Prof. Dr.Akkaradecha Brahmakappa
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 099-2969229

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ
เบอร์โทรศัพท์ 099-2969229