วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

วารสารวิจยวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยและมีข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงความคิดริเริ่มที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง อีกทั้งยังมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสาขาต่าง ๆ และสนับสนุนการศึกษา การสอน โดยเน้นสาขาวิชาพระพุทธศาสนา การบริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ  

กำหนดการเผยแพร่      วารสารวิจยวิชาการได้เริ่มจัดทำและตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 หมายเลข ISSN 2672-9490 (Print) และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ พ.ศ.2562 หมายเลข ISSN 2672-9962 (Online) โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ (เริ่มปี 2564) ประกอบด้วย

                                        ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

                                        ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน

                                        ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน

                                        ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

การพิจารณา และคัดเลือกบทความ

วารสารวิจยวิชาการได้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณา และคัดเลือกบทความ ดังนี้

 

1.

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) โดยได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์      

 

2.

การพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double-blind Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 รูป/ท่าน

 

3.

ผลงานจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใด ๆ

 

4.

กรณีที่ผลการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นขัดแย้งกัน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับตีพิมพ์บทความนั้น ๆ

 

5.

กรณีที่บทความไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ผู้เขียนสามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิไปพัฒนาบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอต่อวารสารอื่น ๆ ได้

 

6.

กรณีที่บทความมีความโดดเด่น หรือมีความสอดคล้องกับประเด็นทางวิชาการ หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเสนอตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นกรณีพิเศษ

ฉะนั้น เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ ฉะนั้นผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จะต้องมีสาระ งานทบทวนความรู้เดิม และเสนอความรู้ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน

อัตราค่าตีพิมพ์ผลงาน

 บทความวิจัย  4,000.-บาท บทความวิชาการ 3,500.-บาท ผลงานทางวิชาการอื่น 3,500.-บาท ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในระบบ หากบทความได้ถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแล้ว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้เขียน ไม่ว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจยวิชาการหรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอนการดำเนินงานวารสารวิจยวิชาการ

สนับสนุนโดย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงพิมพ์กับวารสารวิจยวิชาการ ถือเป็นข้อคิดเห็น และความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงซึ่งกองบรรณาธิการวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจยวิชาการ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิจยวิชาการ หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อการกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารวิจยวิชาการก่อนเท่านั้น

ชื่อและอีเมล์ผู้เขียนที่กรอกในเว็บไซด์นี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น