วารสารวิจยวิชาการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยและมีข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงความคิดริเริ่มที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง อีกทั้งยังมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสาขาต่าง ๆ และสนับสนุนการศึกษา การสอน โดยเน้นสาขาวิชาพระพุทธศาสนา การบริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ  

                   วารสารวิจยวิชาการได้เริ่มจัดทำและตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 หมายเลข ISSN 2672-9490 (Print) และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ พ.ศ.2562 หมายเลข ISSN 2672-9962 (Online) 

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2021): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2564)

บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-01

รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4

พระครูนิวิฐธรรมานุศาสน์, พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ), พระมหาอุดร อุตฺตโร, นิพนธ์ ขาวเอี่ยม

1-12

รูปแบบการบริหารเชิงพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุ

พระครูสิริภูรินิทัศน์ ฐิตสคฺโค (ดิษสวรรค์), วิรัช จงอยู่สุข, ปฏิธรรม สำเนียง

13-26

รูปแบบพุทธวิธีการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก (ชูโตศรี), วรกฤต เถื่อนช้าง, อานนท์ เมธีวรฉัตร, สุวัฒน์ แจ้งจิต

27-40

การบริหารจัดการกระบวนการผลิต 4M 1E และการจัดกิจกรรมหลัก 5ส. กรณีศึกษา: บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา

ธนิษฐา แก้วปานกัน, พรชิตา มหาสนิท, พรรณกาญจน์ อัสสาไพร, คุณานน์ พูลสวัสดิ์, คุณาธิป ตระการจันทร์, ธนพล บรรจงศิลป์

63-70

การปรับปรุงสถานที่จอดรถเพื่อความสะดวกของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย

ปัทมพร นามพระจันทร์, ณัฐมน ยิ้มปาน, รัฐพร กำหรัด, ธมนวรรณ อัมระปาล, ปฏิภาณ ชินโชติกร, ปิยะพัฒน์ พลายแก้ว

85-94

แนวทางการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ธัญญพัทธ์ แสงสีเหลือง, ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์, ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

187-200

การสร้างทีมงานของผู้บริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย

ไชยวิทย์ แจ่มเที่ยงตรง, กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา, ชวนชม ชินะตังกูร

201-214

ทักษะการบริหารกิจการคณะสงฆ์

พระครูพิฑูรนคราภิรักษ์ (อนุชาติ นรินฺโท), พระมหาสุเมฆ สมาหิโต

235-250

นิติศาสตร์กับการครองชีวิตวิถีพุทธเบญจศีล

ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล, กฤช เพิ่มทันจิตต์

261-268

ประชาชนกับการมีส่วนร่วมต่อการเมืองการปกครองในท้องถิ่น

ศักดา พลเข้ม, พงศภัค พวงทอง, จารุณี บุญอ่อน

269-282

ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์

ภาราดร แก้วบุตรดี, ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย, อาณัติ เดชจิตร

283-296

มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฏิเป็นที่สบาย

พระสันต์ทัศน์ สินสมบัติ

297-302

ดูเล่มทุกฉบับ

  --------------------------------------------------                

บทความแต่ละบทความจะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อ หรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double-blind Peer Review) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารวิจยวิชาการเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์