วารสารวิจยวิชาการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยและมีข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงความคิดริเริ่มที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง อีกทั้งยังมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสาขาต่าง ๆ และสนับสนุนการศึกษา การสอน โดยเน้นสาขาวิชาพระพุทธศาสนา การบริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ  

                   วารสารวิจยวิชาการได้เริ่มจัดทำและตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 หมายเลข ISSN 2672-9490 (Print) และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ พ.ศ.2562 หมายเลข ISSN 2672-9962 (Online) 

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2021): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2564)

บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-01-01

รูปแบบการพัฒนาวัดด้วยวิถี 5ส โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุขของวัดมิ่งเมืองมูล

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, ศศิวิมล แรงสิงห์

23-36

รูปแบบการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเชิงพุทธในเขตสุขภาพที่ 3

วิสุทธิ บุญญะโสภิต, พระเทพปริยัติเมธี , ศิริโรจน์ นามเสนา

47-60

การศึกษาบทบาทของถนนมิตรภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

กรุงเทพ พูลสมบัติ, พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ , พีร์นิธิ อักษร

61-72

การปรับปรุงกระบวนการทำงานและความปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วยกิจกรรม 5ส.และวงจรควบคุมคุณภาพ (SDCA) : สถานีตำรวจภูธรคลองห้า แผนกการเงิน

สุกัลยารัตน์ เหมือนเนื้อทอง, เพ็ญพิชชา ประกอบทรัพย์, อภิชญา รุจิพัฒนพงศ์, หฤทัย เบื้องบน, นิตยา อินคล้าม, สุภาวดี ฝอยทับทิม

95-104

การศึกษาการจัดการขยะและถังขยะแยกตามพื้นที่ กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห

วาสนา พรมนวล, วรวุฒิน์ เมืองชม, ธันยารัตน์ สว่างทด, วาสนา คงศิลา, ภานุพงศ์ คุ้มแก้ว, กฤษฎา จีนปรีชา

105-112

การศึกษาการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค้า และการจัดเก็บสินค้า กรณีศึกษาบริษัท เอ็กซ์เดฟ จำกัด

อินทัช ประชานันท์; จันทร์จิรา สอนดา, วิภาวรรณ แสงสาคร, กนกนิภา เก่งกานา, นราตรีกุล สอนคง, อัจฉรา สุทธิประภา

113-120

การปรับปรุงกระบวนการทำงานและพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยของ พนักงานเก็บขนมูลฝอย กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองลาดสวาย

ระพีพัฒน์ ขวัญเจริญ, ชาลินี ชีวะกุล, บุณยวรีย์ แทนเดช, สุพนิดา นุ่มหมอก, เปรมยุดา จินาทิตย์, สิริญากร ฟังแฟง, กานต์ชนิต ลาขุณี

121-130

การศึกษาเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบมาตรการการปิดวาล์วน้ำและอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

ณัฐรดา อยู่เย็น, สลิลทิพย์ จำรูญ, สุธาทิพย์ ร่มเย็น, ศุภทัช ไชยคำ, กษิดิ์เดช ชูชาติ, อธิป ชัยรัตนศิลป์

131-138

การศึกษาการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของพนักงานด้วยวิธีการ 3E และมาตรฐาน GMP กรณีศึกษา บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด

ปาณิศา สุทธิศักดิ์, สุภัทรา โสภณ, ฐนิชา ห่านทอง, ณัฏฐชานนท์ ฤกษ์ศรีประภา, ณฐพร วงศ์เกษม, รัชรพี บ่อโพธิ์

139-148

การศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บอุปกรณ์ช่าง เทคโนโลยี และการเข้า-ออกงาน กรณีศึกษา กองร้อยรถยนต์พยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ปวันรันต์ ดีเกษม, ชฎาคาร จันทรท์มาลา, เพ็ญนภา คชชายนต์, สุทธิพงษ์ นาคปทุมสวัสดิ์, อาทิตยา ทองนพรัตน์, สุภาวดี ไทยสา

149-156

การตลาดดิจิทัลและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทอง จังหวัดเพชรบุรี

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, ชมพูนุท โภคณิตถานนท์, รุ่งทิวา ชุทอง , วันชัย ประเสริฐศรี

189-202

ปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารและอุบัติเหตุด้วยหลักการ 5ส 3E 3R 5w1h กรณีศึกษา: โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

แก๊ป ภู่ทองคำ, ณัฎฐา เต็กสี, ชลธิชา โพธิ์โสด, ณัฐกานต์ ใหญ่ปราม, อนันดา กำแก้ว, เมษา สุวรรณเดช

203-212

ดูเล่มทุกฉบับ

  --------------------------------------------------                

บทความแต่ละบทความจะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อ หรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double-blind Peer Review) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารวิจยวิชาการเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์