วารสารวิจยวิชาการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยและมีข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงความคิดริเริ่มที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง อีกทั้งยังมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ และสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการศึกษา การสอน โดยเน้นสาขาวิชาพระพุทธศาสนา การบริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ  วารสารวิจยวิชาการได้เริ่มจัดทำและตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 จะมีการเผยแพร่ระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว โดยมีหมายเลข ISSN 2985-0053 (Online) 

 

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (2023): ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2566)

บทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิจยวิชาการ.....ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อแสดงผลงานของผู้นิพนธ์เท่านั้น.......หากแต่ยังเป็นการสร้างทานบารมีในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ให้ได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามโอกาสสมควรด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

บรรณาธิการวารสารวิจยวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 01-09-2023

การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา จังหวัดตราด

พระนันทิศักดิ์ ธมฺมานนฺโท (ลิ้มนันทิภาคย์) , พระเทพปริยัติเมธี, ศิริโรจน์ นามเสนา

1-12

แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาการขายอาหารว่าง ในเขตจังหวัดนครปฐม

พัชมณฑ์ ทองทวี, รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย, จำเนียร บุญมาก, ผานิตย์ นาขยัน

29-42

รูปแบบการมีส่วนร่วมของพุทธบริษัทในการส่งเสริมสถานะและบทบาทของภิกษุณีล้านนา

สมพร ปินทะยา, พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, เทพประวิณ จันทร์แรง

123-138

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองของพระสงฆ์ที่มีภาวะเมแทบอลิก ซินโดรม

เจษฎา เจริญสิริพิศาล, เบญจมาศ สุขสถิตย์, จินดารัตน์ ชัยอาจ, ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์

171-190

แอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อประยุกต์ลวดลายเครื่องทรงมโนราห์ให้เป็นสินค้าพรีออเดอร์แบบออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมบ้านมโนราห์

หทัยรัตน์ บุญเนตร, กฤดิกร แก้ววงศ์ศรี, กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา, ธนวุฒิ วุ่นพันธ์, อาทิตยา พานิชกรณ์, ทวิชากร เวียนวัตร

191-204

ความเครียดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ระลอกใหม่

อนุรักษ์ ธัญญเจริญ, เกศสิริ อินทะสี, พรนภัส จันอินทรีย์, สุวิจักษณ์ แสนหมื่น, น้ำรินทร์ กาบแก้ว

269-282

กิจกรรมการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชุติกาญจน์ บุญอยู่, พันธุ์ทิพย์ อินทยอด, รินธรรม ธารมุกตา

311-328

มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย

วศิน สุวรรณรัตน์, ธานี วรภัทร์, วิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล

329-346

มรดกภูมิปัญญาผ้าไหมยกทองสุรินทร์ : อนุรักษ์ พัฒนาและถ่ายทอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ฉลอง สุขทอง, ศิรินทิพย์ พิศวง, อัชราพร สุขทอง, สิริพัฒถ์ ลาภจิตร, สุดใจ สะอาดยิ่ง

375-394

ดูทุกฉบับ

  --------------------------------------------------                

บทความแต่ละบทความจะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อ หรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double-blind Peer Review) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารวิจยวิชาการเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์