ที่ปรึกษา

 

พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.

ราชบัณฑิต

พระเทพวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเทพปวรเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.                    

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี                

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม                      

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                        

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                 

 

 

บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์                

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ทัชชกร แสงทองดี         

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ภราดร แก้วบุตรดี                                              

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

กองบรรณาธิการ       

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                      

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระเมธาวินัยรส, รองศาสตราจารย์ ดร.                  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วสีนนท์                     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ สยาม ดำปรีดา                             

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร                  

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา             

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม                     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก                

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล         

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พระศรีสมโพธิ, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ฝ่ายจัดการวารสาร                      

 

พระเอกจิตต์ อธิปญฺโญ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา                                          

บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายดิเรก ด้วงลอย                                 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย