ที่ปรึกษา

 

พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.

ราชบัณฑิต

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระธรรมวชิรธีรคุณ, รองศาสตราจารย์ ดร.                    

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

พระเทพปวรเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร, รองศาสตราจารย์ ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รองศาสตราจารย์ ดร.                    

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พระเมธีวชิรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม                      

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี                

ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                        

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)

 

 

บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์                

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

นักวิชาการอิสระ

ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี                                              

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

กองบรรณาธิการ       

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                      

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระเมธาวินัยรส, รองศาสตราจารย์ ดร.                  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วสีนนท์                     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ สยาม ดำปรีดา                             

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร                  

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา             

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม                     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก                

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล         

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พระศรีสมโพธิ, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา

บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 

ฝ่ายจัดการวารสาร                      

 

ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ                                             

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ดิเรก ด้วงลอย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย