ที่ปรึกษา

 

พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.

ราชบัณฑิต

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเทพปวรเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร, รองศาสตราจารย์ ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.                    

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รองศาสตราจารย์ ดร.                    

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี                

ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม                      

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                        

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)

 

 

บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์                

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ทัชชกร แสงทองดี         

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี                                              

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

กองบรรณาธิการ       

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                      

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระเมธาวินัยรส, รองศาสตราจารย์ ดร.                  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วสีนนท์                     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์สยาม ดำปรีดา                             

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร                  

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา             

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม                     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก                

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล         

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พระศรีสมโพธิ, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ฝ่ายจัดการวารสาร                      

 

ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ                                             

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ดิเรก ด้วงลอย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา

บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด