ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

สุภัทรชัย สีสะใบ
ประเสริฐ ธิลาว
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร (ด้วงลอย)

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนจากพื้นที่วิจัย การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ ใช้การศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่วิจัย สัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการมีทั้งพลเมืองหลัก และประชากรแฝง ด้วยว่าสมุทรปราการเป็นจัดหวัดที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ในส่วนการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า วัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรม ล้วนเนื่องด้วยผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนบุญวิถี ประเพณีไทย และวิถีสังคมแบบพุทธ ดังกรณีวัดบางโฉลงในที่ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น และภาครัฐ จัดให้วัดมีการดูแลผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมบุญ ประเพณี  อันมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสนาด้วย โดยมีวัดและพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างสำคัญ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

1. Rojpaisarnkit, K. (2016). Relationship between Physical Activity, Mental Health, Social Health and Spiritual Health Status among the Three Aged Group Elderly. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center, 33(4).

2. Sangsing, T. (2013). The Lifestyle of Aged People According to Buddhist Doctrines: Case Study Ban Luekhamhan Community, Warinchamrab District, Ubonrathani Province. (Thesis of Master Degree (Buddhist Studies)). Graduate School: Mahachulalongkornrajaviyalaya University.

3. Chanchang, P. (2011). Enhancing the quality of life of the elderly In Bangkok. Journal Academic of Prathumthanee Univerisity, 3(3).

4. Tungsurat, P and Phonghirun, V. (2013). The Health Care Behavior of the Elderly in Bangmuang Sub District Municipality, Muang District, Samutprakan Province. Journal of Academic Knowledge and Research Year 20, 20(1).

5. Loylom, L. (2011). The Retirement Preparation of Elderly in Samut Prakarn Province. (Thesis of Master of Arts. Social Work (Social Welfare Project Management)). Graduate School: Thammasart University.

6. Pornsiripong, S. ed. al. (2014). Preparedness of Buddhist temples for an aging society. Journal of Language and Culture, 33(1).

7. Anunchai, S., Suntithirasuk, M. (2010). Social and Environmental Support Affecting Elderly Self Care in Samurtprakarn. Journal of Nursing Division, 37(2).

8. Uchukorn Muandet. (2009). Welfare needs of the Elderly in Municipalities of Samutprakan Province Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources and Information Technology. (Thesis of Master Degree). Graduate School: Dhonburi Rajabhat University.

9. Ittichinbanchon, N. (2016). Occupation Approach for Increasing Economic Value to Elderly People of Sisaket Province. Panyapiwat Journal, 8(1).

10. Yoosabay, N. (2013). Needs for Social Welfare Services Among Senior Citizens in Sisachorakhenoi Subdistrict Administrative Organization, Amphur Bang Sao Thong, Samut Prakan Province. (Thesis of Master of Public Administration). Graduate School: Burapha University.