อานาปานสติสมบูรณ์แบบ

Main Article Content

เพ็ญแข คงเพชรศักดิ์

บทคัดย่อ

หนังสืออานาปานสติสมบูรณ์แบบ ผู้แต่งคือ ท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นการจัดพิมพ์ขึ้นจากคำบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ ในการอบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บวชภาคฤดูร้อน ที่สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุได้บรรยายไว้ตั้งแต่วันที่ 10-25 พฤษภาคม 2512 รวม 16 วัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักอานาปาสติ 16 ขั้น แบบละเอียดทุกขั้นตอน ด้วยสำนวนการเขียนที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย เป็นวิทยาศาสตร์ที่ผู้สนใจสามารถปฏิบัติตามได้จริง เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสอนวิธีการนั่งสมาธิและไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
คงเพชรศักดิ์เ. (2021). อานาปานสติสมบูรณ์แบบ. วารสารวิจยวิชาการ, 4(4), 319-326. https://doi.org/10.14456/jra.2021.103
ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

พุทธทาสภิกขุ. (2563). อานาปานสติสมบูรณ์แบบ. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2560). เทคนิคการจัดทำเอกสารทางวิชาการ. เอกสารทางวิชาการ. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (อัดสำเนา).