การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Main Article Content

วีรินทร์ภัทร พันพิพิธ
เรขา อรัญวงศ์
ดนุชา สลีวงศ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และ 2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองและในการสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานตรวจสอบความเหมาสม โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ การจัดการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบที่สำคัญของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและเหตุผลของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการเรียนการสอนแบ่งเป็น จัดกการแบบในชั้นเรียนและแบบออนไลน์ 5) บทบาทผู้สอนแบบในชั้นเรียนและบทบาทผู้เรียนแบบออนไลน์ 7) วัดและประเมินผล 8) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ แผนการจัดการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นให้เกิดปัญหา 2) ขั้นที่ 2 ขั้นค้นหาความรู้ 3) ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาปัญญา 4) ขั้นที่ 4 นำเสนอและสรุป 5) ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลงาน 6) ขั้นที่ 6 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ผลการวิจัยพบว่าการตรวจสอบความเหมาะสมของ ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{X}= 4.49) (S.D = 0.568) และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( gif.latex?\bar{X}= 4.62) (S.D = 0.559)  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
พันพิพิธว., อรัญวงศ์เ., & สลีวงศ์ด. (2021). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ. วารสารวิจยวิชาการ, 4(4), 179-192. https://doi.org/10.14456/jra.2021.92
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

จิรนันท์ ชาติชัยนานนท์. (2557). การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 8(1), 214-227

ธีระศาสตร์ อายุเจริญ. (2557). การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมตามแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา). คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ. (2564). ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ พุทธศักราช 2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อัดสำเนา).

ยศระวี วายทองคำ. (2558). รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบนำตนเองบนเว็บ. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา). คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุพัตรา ชาติบัญชาชัย. (2548). กระบวนการเรียนรู้: แนวคิดความหมายและบทเรียนในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: พิสิษฐไทย ออฟเซต.

เสมอการญจน์ โสภณหิรัญรักษ์. (2557). ปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและกระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หาญศึก เล็บครุฑและคณะ. (2553). แนวคิดการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิด. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 21(1), 1-9.

Thorne, S. L. (2003). Artifacts and Cultures-of-Use in Intercultural Communication. Language Learning & Technology, 7(2): 38-67.