กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย: ศึกษากรณีการควบคุมและตรวจสอบอำนาจรัฐและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง

  • ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ รองสารวัตร กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 กองบัญชาการตำรวจนครบาลแขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ:

การควบคุมและตรวจสอบ, ประวัติศาสตร์กฎหมาย, รัฐธรรมนูญ, สหภาพโซเวียต, สหพันธรัฐรัสเซีย, Control and Check, History of law, Constitution, Soviet Union, Russian Federation

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ค.ศ.1993 ในมุมมองทางด้านทฤษฎีและประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของประชาชนในชาติต่อกระบวนการในการตรากฎหมายทั้งของสหภาพโซเวียตและสหพันธรัฐรัสเซีย แนวความคิดในการสถาปนารัฐธรรมนูญ การทบทวนและแก้ไขรัฐธรรมนูญทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญรวมถึงแนวความคิดของนักปรัชญาที่มีผลต่อกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะทำการศึกษาถึงภาพรวมของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซียทั้งฉบับ เช่น โครงสร้างของรัฐธรรมนูญต่อกระบวนการในการตรวจสอบและถ่วงดุลย์อำนาจรัฐ เช่น การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยสภานิติบัญญัติ การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรศาล หรือโครงสร้างของรัฐธรรมนูญต่อกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือทบทวนรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นต้น

 

Constitution Law of the Russian Federation: Case Studies of Control and Monitoring of State Power and Constitutional Amendments

This article aims to propose general principles of the 1993 Constitution of the Russian Federation on the aspects of theories and history. To study the historical background influencing to people’s spirit and the process of law enactments of the Soviet Union and the Russian Federation, concept of establishment of the constitution, revisions and amendments of the constitution, theories relevant to the supremacy of the constitution as well as concepts of philosophers influencing to the process of constitutional draft. Meantime, examine the general overview of the Constitution of the Russian Federation, including constitution structure for check and balance, for example, controls and checks of power exercise by the legislature and power exercise by courts, constitution structure for the process of constitutional revision and amendment, or revision of the Constitution of the Russian Federation.

Downloads