ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยทักษิณ
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.074-317687

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ 074-317687 ต่อ 8709

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายวีระ ชุมช่วย
เบอร์โทรศัพท์ 074-317687 ต่อ 8720