ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยทักษิณ
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.074-317687 ต่อ 8777

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ / บรรณาธิการวารสารวิชาการนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เบอร์โทรศัพท์ 074-317687 ต่อ 8709

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เบอร์โทรศัพท์ 074-317687 ต่อ 8720