กองบรรณาธิการ

1.ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

     1.ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

     2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล  รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2.บรรณาธิการ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3.กองบรรณาธิการ

     1.ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     2.ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต  สายสุนทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     3.ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

     4.ศาสตราจารย์มาลี พฤกพงศาวลี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     5.ศาสตราจารย์พรชัย  สุนทรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

     6.รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา สายสุนทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     7.รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  หังสพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์  ศรีสว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     10.อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์  มุสิกพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

     11.อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขุม  มหาวิทยาลัยทักษิณ

     12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  โกมลวานิช มหาวิทยาลัยทักษิณ

     13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  ศรีบุญโรจน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

     14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

     15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ทองขาว มหาวิทยาลัยทักษิณ

     16.อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร  มหาวิทยาลัยทักษิณ