กองบรรณาธิการ

1.ที่ปรึกษา

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จืตรนืรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล  ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2.บรรณาธิการ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3.กองบรรณาธิการ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต  สายสุนทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ์  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 4. ศาสตราจารย์มาลี พฤกพงศาวลี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. ศาสตราจารย์พรชัย  สุนทรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา สายสุนทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  หังสพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์  ศรีสว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ
 11. รองศาสตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ
 13. อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์  สุขุม  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  ศรีบุญโรจน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรยุทธ ปักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ทองขาว มหาวิทยาลัยทักษิณ
 17. อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร  มหาวิทยาลัยทักษิณ     

4.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพบทความ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. ศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. รองศาสตราจารย์ สุจินตนา ชุมวิสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ ศาลจังหวัดปทุมธานี      
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระทิน ชัยทองคำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชนะ ยี่สารพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 12.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 13.  รองศาสตราจารย์ สิทธิกร ศักดิ์แสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย บุญคงมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัญชญา วีระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา คณาวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 18.  รองศาสตราจารย์ ปพนธีร์ ธีระพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ
 21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 22.  อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มูสิกพันธุ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 23.  อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม มหาวิทยาลัยทักษิณ
 24.  อาจารย์ ดร.ศาสตรา แก้วแพง มหาวิทยาลัยทักษิณ
 25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา อภินวถาวรกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ทองขาว มหาวิทยาลัยทักษิณ
 27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรยุทธ ปักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรนันท์ ชูชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลีรัตน์ มเหสักขกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 30. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 32. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา สุขสม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ขวัญใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชนันท์ คุปตานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 37. อาจารย์ ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 38. อาจารย์ ดร.ภูมิชัย สุวรรณดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 39. รองศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  ศรีสมวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวรรณ อุชุพงษ์อมร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 42. ดร.อานิตยา  มาบัว กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกราช สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 45. รองศาสตราจารย์ ตรีเนตร สาระพงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 46. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู มหาวิทยาลัยทักษิณ
 47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินรัตน์ แก้วทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุศ์ อภิบาลเกียรติกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 49. รองศาสตราจารย์ ดิเรก ควรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา อุณหะไวทยะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา มหาวิทยาลัยนเรศวร