คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดทำวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565(มกราคม -ธันวาคม 2565)