Announcements

ประกาศรับบทความ ฉบับประจำปี 2566 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

2023-03-22

   วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับการจัดกลุ่มในฐาน TCI 2 (2564-2567) เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน แบบ Double-Blinded ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ Thaijo ของวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawtsu/index ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน- 30 กันยายน 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
# กรณีเป็นบทความวิจัย ให้ผู้เขียนแนบเอกสารรับรองโครงการวิจัย จาก คระกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของมหาวิทยาลัยที่ท่านยื่นขอทำวิจัย 

Read more about ประกาศรับบทความ ฉบับประจำปี 2566 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับประจำปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ฉบับเต็ม

ดูทุกฉบับ