เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารวิชาการของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณและนักวิชาการทั่วไปได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ลักษณะของบทความเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ฎีกาวิเคราะห์ หรือบทพินิจหนังสือ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นคว้า การวิจัย การวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ด้านนิติศาสตร์

เพื่อให้ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงกำหนดให้บทความที่ผู้เขียนเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฯ ต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญ และ มีประสบการณ์ สามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนบทความ นักวิจัย นักวิชาการก่อนการตีพิมพ์ จำนวน 3 ท่าน จากหลากหลายหน่วยงาน อาจมีการประเมินต่างกันนั้น ให้บรรณาธิการพิจารณา โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review)