การอ้างอิงแบบ APA 6th Edition

2020-03-23

การอ้างอิงแบบ APA 6th Edition สำหรับวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://journal.human.cmu.ac.th/files/form2.pdf