ประกาศรับบทความ ฉบับประจำปี 2567 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)

2023-12-07

   วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin Law Journal ซึ่งได้รับการจัดกลุ่มในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 (2564-2567) เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin Law Journal ซึ่งบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน แบบ Double-Blinded ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ Thaijo ของวารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin Law Journal ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawtsu/index ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
# กรณีเป็นบทความวิจัย ให้ผู้เขียนแนบเอกสารรับรองโครงการวิจัย จาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ท่านยื่นขอทำวิจั