การขยายเวลาเกษียณอายุราชการ

ผู้แต่ง

  • kanokluk Juimanee Faculty of law, Thaksin University

คำสำคัญ:

ขยายเวลาเกษียณอายุ สังคมผู้สูงอายุ บำนาญ

บทคัดย่อ

                 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลา ๖๙ ปี (นับถึง พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งสภาพสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นจากเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ประมาณ  ๓๐ ปี หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขจะทำให้ข้าราชการมีระยะเวลาในการับบำนาญเป็นเวลานานและมีแนวโน้มที่ระยะเวลาในการรับบำนาญจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุเฉลี่ยของคนไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทำต่องบประมาณ                                        ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรขยายเวลาเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือนทั่วไป (ข้าราชการพลเรือนอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ)ออกไป โดยอาจนำหลักเกณฑ์การเกษียณอายุราชการของตุลาการศาลปกครองเกษียณมาปรับใช้กับข้าราชการพลเรือนทั่วไปด้วย เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการพลเรือนทั่วไปกับข้าราชการฝ่ายตุลาการ และการขยายเวลาเกษียณอายุราชการดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการพลเรือนทั่วไป                         

References

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

กรพรหม สารทพันธุ์ และคณะ. (๒๕๖๐). คุณลักษณะของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุหญิง. Veridian E-Journal Silpakorn University, ปีที่ ๑๐ (ฉบับที่ ๓), หน้า ๑๔๒. แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/103700 (วันที่ค้นข้อมูล: ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓).

ขวัญชัย เฮงพูลธนา. (๒๕๕๓). การปรับปรุงระบบข้าราชการพลเรือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปฐม นิคมานนท์. (๒๕๒๘). การศึกษานอกระบบโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: ทิพย์อักษร.

ปราโมท ประสาทกุล. สังคมสูงวัยไทย : ปัจจุบันและอนาคต. แหล่งที่มา: http://www.spko.moph.go.th/wp-content/uploads/2013/10/aged-society-2558-09-09.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓).

ผ่องพรรณ อรุณแสง และคณะ, (๒๕๕๕). สถานการณ์การทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการ, วารสารการพยาบาล, ปีที่ ๒๗ (เล่ม ๒), หน้า ๗๓.แหล่งที่มา: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5370. (วันที่ค้นข้อมูล : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓).

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ). (๒๕๖๒). รายงานทีดีอาร์ไอ, (ฉบับที่ ๑๕๒), หน้า ๓. แหล่งที่มา : https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2019/08/wb152.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓).

สุริยัน ปัญญาไว. ทีดีอาร์ไอเตือน ‘สปส.’ เสี่ยงล้ม เงินไหลออก แนะปรับจ่ายบำนาญ. แหล่งที่มา: https://tdri.or.th/2014/01/bangkokbiz-2014-01-16/. (วันที่ค้นข้อมูล : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓).

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ. แหล่งที่มา : http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx. (วันที่ค้นข้อมูล : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓).

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.. (๒๕๕๐). รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบการเกษียณอายุราชการ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน ก.พ..

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๘ วันที่ ๑๕ ธันวาคม รศ.๑๒๐. หน้า ๗๐๒.

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๔๕ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๑ หน้า ๓๑๕.

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๕๒ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๘ หน้า ๑๕๓๗.

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๕๖ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๘๒ หน้า ๑๔๒๔.

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๒๔ ฉบับพิเศษ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๙๔ หน้า ๑

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑๙ ฉบับพิเศษ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐ หน้า ๑.

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ หน้า ๑.

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๔ ก วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๒ หน้า ๑.

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๓ ก วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑.

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๓ ก วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน้า ๔.

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๓ ก วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ หน้า ๓๒.

ภาษาต่างประเทศ

Age Discrimination Internationally. https://web.archive.org/web/20120711152948/http://www.agediscrimination.info/international/Pages/australia.aspx. (วันที่สืบค้นข้อมูล: ๒๐๒๐ ,February ๑๙).

Army Ups Mandatory Retirement Age. https://www.thebalancecareers.com/army-changes-mandatory-retirement-separation-age-3976316. (วันที่สืบค้นข้อมูล: ๒๐๒๐ ,February ๑๙).

Compulsory Retirement. https://www.alrc.gov.au/publication/grey-areas-age-barriers-to-work-in-commonwealth-laws-dp-78/2-recruitment-and-employment-law/compulsory-retirement/. (วันที่สืบค้นข้อมูล: ๒๐๒๐ ,February ๑๙).

Duterte says 56 is “too young” for military, police to retire; DND proposes “up to 65”. https://www.mindanews.com/top-stories/2018/01/duterte-says-56-is-too-young-for-military-police-to-retire-dnd-proposes-up-to-65/. (วันที่สืบค้นข้อมูล: ๒๐๒๐ ,February ๑๙).

Facts About Age Discrimination. www.eeoc.gov. (วันที่สืบค้นข้อมูล: ๒๐๒๐ ,February ๑๙).

Fair Treatment for Experienced Pilots Act. https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-bill/4343. (วันที่สืบค้นข้อมูล: ๒๐๒๐ ,February ๑๙).

House panel okays bill lowering retirement age of gov't workers. https://www.pna.gov.ph/articles/1053970. . (วันที่สืบค้นข้อมูล: ๒๐๒๐ ,February ๑๙).

Judges of the Court. https://www.fedcourt.gov.au/about/judges. (วันที่สืบค้นข้อมูล: ๒๐๒๐ ,February ๑๙).

Merit Selection, Retention& Mandatory Retirement of Justice. https://www.floridasupremecourt.org/Justices/Merit-Selection-Retention-Retirement. (วันที่สืบค้นข้อมูล: ๒๐๒๐ ,February ๑๙).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30