กฎหมายไทยในการจับสึกพระ

ผู้แต่ง

  • ๋Jesada Buaban UGM Yogyakarta

คำสำคัญ:

การจับสึก พรบ.สงฆ์ รัฐโลกวิสัย เสรีภาพทางศาสนา

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาเหตุการณ์กรณีที่พระภิกษุถูกจับ/บังคับให้สึก และข้อกฏหมายที่รัฐเอื้อให้เกิดการละเมิดสิทธิเหล่านั้น แม้การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาจะเป็นเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง แต่เพราะเหตุที่สถาบันสงฆ์ถูกผนวกเข้ากับการปกครองของรัฐ ด้วยเหตุนี้ พระภิกษุที่ทำผิดธรรมวินัยซึ่งเป็นความเชื่อทางศาสนาก็ถูกลงโทษด้วยอำนาจกฎหมายบ้านเมืองผ่าน พรบ.สงฆ์ และเมื่อต้องข้อหาคดีอาญาก็มักจะถูกจับสึกตั้งแต่คำพิพากษายังไม่สิ้นสุด บทความนี้เสนอว่า รัฐไทยไม่ควรกำหนดให้มีกฎหมายพิเศษเพื่อปฏิบัติกับพระสงฆ์ในฐานะเป็นบุคคลที่ต้องเคารพทางศาสนา หากแต่ต้องมองว่าท่านเป็นพลเมืองซึ่งมีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องได้สิทธิพิเศษ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิ

References

[1] พิชศาล พันธุวัฒนา. (2559). “บทลงโทษของพระภิกษุที่ปาราชิกสิกขาบทที่ 1”, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 3(2), 113-132
[2] ปริศนา สมศักดิ์โยธิน. (2544). กรณีการกระทำความผิดต่อพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[3] พิชศาล พันธุวัฒนา. (2561). “พระวินยาธิการ : ตำรวจพระ”, วารสารวไลอลงกรณ์ปริทัศน์ 8(2), 187-196
[4] พระวีรชาติ ธีรสิทฺโธ และ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ. (2562). “การดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ไทยในสังคมปัจจุบัน”, วารสารวิชาการธรรมทัศน์ 19(3), 255-264
[5] สมชาย บุญคงมาก และ ภูภณัช รัตนชัย. (2561). “ปัญหาการสละสมณเพศของพระภิกษุ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 : ศึกษากรณีการใช้อานาจดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ 6(1), 11-24
[6] วุฒินันท์ กันทะเตียน. (2560). “พระสงฆ์เป็นโจทก์ฟ้อง : ยึดพระวินัยหรือยึดกฎหมายบ้านเมือง”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ 3(2), 61-83
[7] ธรรมบท. (2548). โลกวรรค เรื่องที่ 2 พระเจ้าสุทโทธนะ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 จากเว็บไซด์
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=23&p=2
[8] วินัยปิฎก. (2548). โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่ม 7 ข้อ 343 หน้า 200 เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 จากเว็บไซด์ http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=7&siri=52
[9] วินัยปิฎก. (2548). โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่ม 1 หน้า 177 เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 จากเว็บไซด์ http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=21
[10] พระมหาสิงขร ปริยตฺติเมธี. (2559). “พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช”, วารสารพุทธมัคค์ 1(1), 35-42
[11] มติชนออนไลน์. (2559). ระนองสั่งเบรก “อาจารย์ชา” อดีตพระดังประกาศศาสนาใหม่ ตั้งตนเป็นศาสดา สร้างศูนย์ “พุทธะธรรมชาติ”. เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559. เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จากเว็บไซด์ https://www.matichon.co.th/local/news_191530
[12] โพสต์ทูเดย์. (2561). "พุทธะอิสระ" ร้องกองปรามเอาผิด "มาร์ค พิทบูล" ไลฟ์หมิ่นศาสนา. เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561. เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จากเว็บไซด์ https://www.posttoday.com/social/general/549656
[13] เพ็ญนภา จันทร์แดง. (2562). “สิทธิทางพลเมืองของพระภิกษุไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ”, วารสารมานุษยวิทยาศาสนา 1(3), 96-105
[14] โพสต์ทูเดย์. (2560). ตำรวจจับสึกพระเมาเหล้าอ้างดื่มแก้ปวดฟัน. เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560. เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากเว็บไซด์ https://www.posttoday.com/social/local/478792
[15] วิจิตร เรือนอินทร์. (2562). “การบังคับให้พระภิกษุต้องสละสมณเพศเมื่อถูกกล่าวหาคดีอาญา”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 7(1), 293-306
[16] เจษฎา บัวบาล. (2559). โลกวัชชะ: ใครคือผู้กำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมของพระ?. เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559. เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จากเว็บไซด์ https://prachatai.com/journal/2017/11/73914.
[17] เดลินิวส์. (2561). สึก 5 พระผู้ใหญ่วัดดังเอี่ยวเงินทอนวัด คุมส่งเรือนจำ. เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561. เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จากเว็บไซด์ https://www.dailynews.co.th/crime/645405.
[18] Workpoint News. (2561). พุทธะอิสระ โดนจับสึก เข้าเรือนจำ. เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จากเว็บไซด์ https://bit.ly/3bpyntl
[19] เวทย์ บรรณกรกุล. (2561). “การลาสิกขา: ดุลยภาพสงฆ์ในพระพุทธศาสนา”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ 5(2), 28-38
[20] คมชัดลึก. (2561). “คุกพระ” ระหว่างรอพิจารณาคดี ศรัทธาหรือสิทธิพิเศษ? เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561. เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 จากเว็บไซด์ https://www.youtube.com/watch?v=_qlNBFDdSBQ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30