การดำเนินคดีและการประนีประนอมแบบ “บ้านเอื้ออาทร”

ผู้แต่ง

  • อจิรวดี เหลาอ่อน คณะติติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

การดำเนินคดี, ที่อยู่อาศัยของรัฐ, ผู้มีรายได้น้อย

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตุประสงค์ที่จะศึกษาขั้นตอนในการดำเนินคดีทางแพ่ง ระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยการเคหะแห่งชาติกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งอาศัยอยู่ในโครงการของรัฐ ต่อการอะลุ่มอล่วยทางกฎหมายและการประนีประนอมยอมความ ตลอดจนการบังคับคดี เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำผิดสัญญาของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถปฏิบัติติตามเงื่อนไขของสัญญาได้ จนนำไปสู่การไร้ที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตน

References

บรรณานุกรม
กฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือซื้อ อาคาร ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2543
หนังสือและวิทยานิพนธ์
ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์.(2546). สัญญาน่ารู้ฉบับชาวบ้าน. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ยูแอนด์ไอ.
ไผทชิต เอกจริยกร.(2548). คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
ไพจิตร ปุญญพันธุ์. (2549). คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ.
ศนันท์กรณ์(จำปี) โสตถิพันธุ์. (2549). คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ. (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
สหัส สิงหวิริยะ.(2547). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญาลักษณะ 1 ถึงลักษณะ 3 ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์นิติธรรม.
อจิรวดี เหลาอ่อน. (2561). วัฒนธรรมการใช้กฎหมายของชุมชนแนวตั้ง. วิทยานิพนธ์นิติศาสมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เว็บไซต์และการสัมภาษณ์
การเคหะแห่งชาติ. คู่มือการบริหารชุมชน.แหล่งที่มา https://www.nha.co.th/view/1/คู่มือการให้บริการและการปฏิบัติงาน. (สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2563)
ข่าวสด. ธอส.ใจดีซื้อบ้านเอื้ออาทร-ดบ.0%. เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2555. แหล่งที่มา https://www.home.co.th/hometips/detail/69999 . (สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2563)
จารุณี กิจตระกูล. เมื่อผู้เช่าห้องของการเคหะตาย..สิทธิการเช่าตกทอดทางมรดกหรือไม่?. แหล่งที่มา http://admincourt.go.th/ADMINCOURT/upload/webcms/Academic /Academic_170614_144344.pdf. (สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2563)
บุญเลิศ วิเศษปรีชา. จ่าทหารโคราช บ้านพักนายพล บ้านเช่ายายแมว ความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย. เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563. แหล่งที่มา https://waymagazine.org/land-and-right-housing-7/. (สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2563)
ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย. โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ กคช. ด้านการบริหารชุมชน เรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารหนี้. แหล่งที่มา https://housingkc.nha.co.th/files/article/attachments/8610213147e68e138106d3
bc8a68865f.pdf. (สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2563)
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. เร่งโอนบ้านเอื้อฯ 7,000 หน่วย. เผยแพร่วันที่ 7 มีนาคม 2553. แหล่งที่มา https://www.reic.or.th/News/RealEstate/411597. (สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2563)
องค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค. ผู้บริโภคควรรู้ ก่อนซื้อบ้านเอื้ออาทร. แหล่งที่มา http://www.indyconsumers.org/main/information/infographics/715-ผู้บริโภคควรรู้-ก่อนซื้อบ้านเอื้ออาทร.html. (สืบค้นวันที่ 1 เมษายน 2563)
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติแบบไม่เป็นทางการ. วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยนางสาวอจิรวดี เหลาอ่อน.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30