พิธีสารว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียน 2004 และข้อพิจารณาบางประการ

ธีรยุทธ ปักษา

ผู้แต่ง

  • ธีรยุทธ ปักษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

อาเซียน, กฎบัตรอาเซียน, การระงับข้อพิพาท

บทคัดย่อ

ใน ค.ศ. 2007 อาเซียนได้จัดทำกฎบัตรอาเซียนและพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาท ซึ่งกฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนธรรมนูญสูงสุดของอาเซียนโดยการปรับเปลี่ยนจากการเป็นองค์กรที่มีฐานทางการเมืองมาสู่องค์กรที่มีฐานทางกฎหมายอันส่งผลให้อาเซียนเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี แทนที่กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในสายตาของประชาคมโลกมากขึ้นแต่กฎบัตรอาเซียนกลับเป็นเพียงแค่ความตกลงที่ปราศจากประสิทธิภาพและไม่มีความโดดเด่นเหมือนที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่งบทความนี้จะอธิบายและศึกษาถึงความจำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจที่บัญญัติเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียน และพิธีสารว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียน ค.ศ. 2004 เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเองในการที่จะระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอาเซียน

References

ประภัสสร์ เทพชาตรี. (2554). ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เสมาธรรม.

พัชร์ นิยมศิลป. (2552). กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียนกับการเป็นองค์กรที่มีฐานทางกฎหมาย. วารสารกระบวนการ

ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 4(2), 111-132.

HadiSoesastro. (2008). The ASEAN Community:Unblocking the Roadblocks .Institution of Southeast

Asian Studies(ISEAS). ASEAN Studies Centre : Singapore, Report No.1. 36.

ประสิทธิ์ เอกบุตร. (2550). การระงับข้อพิพาททางการค้าของไทยใน WTO. เอกสารวิชาการหมายเลข 13. โครงการ

WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พิชัยศักดิ์ หรยางกูร. (2549). รวมข้อเขียนเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางการค้า. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.

ทัชชมัย ฤกษะสุต และ แอน พลอยส่องแสง. (2545). กระบวนการระงับข้อพิพาท:WTO และASEAN. วารสารกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 21(1), 415-430.

พิมพ์พสุ จวบความสุข. (2551). การระงับข้อพิพาทในเขตการค้าเสรีที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก: เขตการค้าเสรี

อาเซียน (AFTA), เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA), เขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEPA) และเขต

การค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-31