การพัฒนาตลาดซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกัน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ

ผู้แต่ง

  • ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ศิวพร เสาวคนธ์

คำสำคัญ:

ตลาดซื้อขาย, ทรัพย์สินทางปัญญา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงในการศึกษาและวิจัยเรื่องปัญหาการพัฒนาตลาดซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องมีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก

          ผลการวิจัยพบว่า ในวงการธุรกิจของไทยที่ยังไม่ยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาในสถานะที่เป็นทรัพย์สินที่นำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจเท่าที่ควร ประกอบกับข้อกฎหมายตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ที่ยังขาดกลไกที่จะสร้างและสนับสนุนความเชื่อมั่นในความมีมูลค่าอย่างทรัพย์สินที่แท้จริงของทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการที่ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีตลาดรองรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนกลไกที่เป็นดุลยภาคที่จะให้ความคุ้มครอง
ที่เป็นธรรมทั้งแก่ผู้ให้หลักประกัน (ลูกหนี้) และผู้รับหลักประกัน (เจ้าหนี้) ดังนี้ (1) ปัญหาการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา (2) ปัญหาตลาดรองรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา อันนำมาสู่การวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ที่เป็นข้อค้นพบสำคัญของการศึกษาวิจัยนี้

          การวิจัยครั้งนี้ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558คือ (1)เพิ่มเติมตลาดซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน ในมาตรา 40/1(2)เพิ่มเติมการจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาให้จำหน่ายที่ตลาดรองรับการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ในมาตรา 40/2

References

ไชยยศเหมรัชตะ.(2553). ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2562). กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.

บัญญัติ สุชีวะ. (2559). คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง.

กำชัย จงจักรพันธ์. (2557). เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ศรีอนันต์การพิมพ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-15