วิเคราะห์วิธีการออกมาตรการชั่วคราวของศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาคดีการกักเรือรบยูเครนโดยสหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้แต่ง

  • สุมัลลิกา ดาวสุวรรณ -

คำสำคัญ:

มาตราการชั่วคราว, ยูเครน, สหพันธรัฐรัสเซีย

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการของศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในการพิจารณาการออกมาตรการชั่วคราว โดยศึกษาจากคดีการกักเรือรบยูเครน 3 ลำ ระหว่าง ยูเครน กับสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนว่า วิธีการที่ศาลทะเลระหว่างประเทศใช้พิจารณาในการออกมาตรการชั่วคราวจะต้องมีสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วนและกระทบสิทธิรัฐฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประกอบกับอาจมีความเสี่ยงภัย
ที่ใกล้จะถึงหรือไม่

          ผลการศึกษาพบว่าคำสั่งมาตรการชั่วคราวของคดีนี้มีส่วนช่วยสะท้อนวิธีการกำหนดมาตรการชั่วคราวของศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศจะต้องพิจารณาว่า มีพฤติการณ์อันจะเป็นความเสียหายที่ใกล้จะถึงและไม่อาจแก้ไขได้ต่อรัฐที่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ซึ่งตามคำสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายที่ใกล้จะถึง ที่จะนำไปสู่การออกมาตรการชั่วคราว จำต้องแสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากการกักตัวนายทหาร 24 นายและเรือรบของยูเครนทั้ง 3 ลำเป็นเวลานาน ประกอบกับมีทหารได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตได้ ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศจึงมีเหตุสมควรที่จะออกคำสั่งมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองสิทธิตามคำขอของยูเครนได้ซึ่งจากพฤติการณ์ดังกล่าว รัฐต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางและเป็นตัวอย่าง เพื่อร้องขอความคุ้มครองสิทธิได้จากศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศให้ออกมาตรการชั่วคราวดังกล่าวได้

References

Natalie Klein. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea.New York: Oxford University Press.

Shaw N.Malcolm. (2011).International Law.(8th ed). (United Kingdom:CambridgeUniversity Press.

Article 30, United Nation Convention on the Law of the Sea,1982

“If any warship does not comply with the laws and regulations of the coastal State concerning passage through the territorial sea and disregards any request for compliance therewith which is made to it, the coastal State may require it to leave the territorial sea immediately.”

Alina Kaczorowska. (2010).Public International Law.(4th ed). Great Britain: Routledge Taylor &FrancisGroup.

Jame Crawford. (2012).Brownie’s Principles of Public International Law.(8thed).Great Britain:OxfordUniversity Press.

Ukraine v. Russian Federation, 37-38 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).

Ibid, 30-31.

Ibid, 32.

Article 287 (1), United Nation Convention on the Low of Sea, 1982

“1. When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter,a State shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:

(a) the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI;

(b) the International Court of Justice;

(c) an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII;

(d) a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein.”

Article 290 (5), United Nation Convention on the Low of Sea, 1982

“Pending the constitution of an arbitral tribunal to which a dispute is being submitted under this section, any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within two weeks from the date of the request for provisional measures, the International Tribunal for the Law of the Sea or, with respect to activities in the Area, the Seabed Disputes Chamber, may prescribe, modify or revoke provisionalmeasures in accordance with this article if it considers that prima facie the tribunal which is to be constituted would have jurisdiction and that theurgency of thesituation so requires. Once constituted, the tribunal to which the dispute has been submitted may modify, revoke or affirm those provisional measures, acting in conformity with paragraphs 1 to 4.”

Fulvio Maria Palombino, Roberto Virzo and Giovanni Zarra. (2021).ProvisionalMeasures Issued byInternational Courts and Tribunals. Berlin: Asser Press.

Ukraine v. Russian Federation, 2-3 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).

Article 27, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea

“The Tribunal shall make orders for the conduct of the case, decide the form and time in which each party must conclude its arguments, and make all arrangements connected with the taking of evidence.”

Article 45, Rule of the Tribunal

“In every case submitted to the Tribunal, the President shall ascertain the views of the parties with regard to questions of procedure. For this purpose, he may summon the agents of the parties to meet him as soon as possible after their appointment and whenever necessary thereafter, or use other appropriate means of communication.”

Article 90 (2), Rule of the Tribunal

“2. The Tribunal, or the President if the Tribunal is not sitting, shall fix the earliest possible date for a hearing.”

Ukraine v. Russian Federation, 6-7 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).

Article 289, United Nation Convention on the Low of Sea, 1982.

“When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State may, without prejudice to the obligations arising under section 1, declare in writing that it does not accept any one or more of the procedures provided for in section 2 with respect to one or more of the following categories of disputes:”

Robin Churchill. (2020). Dispute Settlement in the Law of the Sea: Survey for 2019.InternationalJournal of Maritime and Coastal Law,13.

Ukraine v. Russian Federation, 9-11 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).

Ibid, 18-20.

Ibid, 22.

Article 283, United Nation Convention on the Low of Sea, 1982.

“When a dispute arises between States Parties concerning the interpretation or applicationof this Convention, the parties to the dispute shall proceed expeditiously to an exchange of views regarding its settlement by negotiation or other peaceful means”.

ChumphornPachusanond,JantreeSinsuppraroek and SaratoonSantivasa. (2014).

The Proceedings Study of Dispute Settlement under United Nations Convention on the Law of the Sea1982 (Research Report). [In Thai]

Ukraine v. Russian Federation, 81-82 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).

Ibid, 100-105.

Ibid, 107-108.

Article 29, United Nation Convention on the Low of Sea, 1982.

“For the purposes of this Convention, "warship" means a ship belonging to the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of the State and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces discipline.”

Ukraine v. Russian Federation, 114-116 (International Tribunal for the Law of the Sea 2019).

Ibid, 121.

Ibid, 124.

Article 290, United Nation Convention on the Low of Sea, 1982

“1. If a dispute has been duly submitted to a court or tribunal which considers that prima facie it has jurisdiction under this Part or Part XI, section 5, the court or tribunal may prescribe any provisional measures which it considers appropriate under the circumstances to preserve the respective rights of the parties to the dispute or to prevent serious harm to the marine environment, pending the final decision.

Provisional measures may be modified or revoked as soon as thecircumstances justifying them have changed or ceased to exist.

Provisional measures may be prescribed, modified or revoked under this article only at the request of a party to the dispute and after the parties have been given an opportunity to be heard.

The court or tribunal shall forthwith give notice to the parties to the dispute, and to such other States Parties as it considers appropriate, of the prescription, modification or revocation of provisional measures

Pending the constitution of an arbitral tribunal to which a dispute is being submitted under this section, any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within two weeks from the date of the request for provisional measures, the International Tribunal for the Law of the Sea or, with respect to activities in the Area, the Seabed Disputes Chamber, may prescribe, modify or revoke provisional measures in accordance with this article if it considers that prima facie the tribunal which is to be constituted would have jurisdiction and that the urgency of the situation so requires.Once constituted, the tribunal to which the dispute has been submitted may modify, revoke or affirm those provisional measures, acting in conformity with paragraphs 1 to 4.

The parties to the dispute shall comply promptly with any provisional measures prescribed under this article”

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-09