การพัฒนาคุณลักษณะเชิงจริยธรรมของนักรัฐกิจไทย

Main Article Content

สถาพร วิชัยรัมย์
ภัทรพล ทศมาศ

บทคัดย่อ

บทความเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะเชิงจริยธรรมของนักรัฐกิจไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่จะอธิบายคุณลักษณะเชิงจริยธรรมของนักรัฐกิจไทย ที่จะต้องมีลักษณะด้านภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิฐาน ที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังจะต้องมีคุณลักษณะที่จะต้องเกี่ยวกับกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการครองตน ครองคนและการครองงาน ส่วนการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักรัฐกิจไทยนั้น ใช้แนวทางการพัฒนาจากจริยธรรมตามพระพุทธศาสนา พระบรมราโชวาทและค่านิยมเชิงจริยธรรมที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรมใช้กระบวนการพัฒนาภายในและภายนอก การพัฒนาภายในเป็นการพัฒนาโดยใช้ปัจจัยด้านการปลุกเร้าโดยผู้อื่นและตนได้สำรวจตรวจสอบด้วยตนเองและประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะที่เหมาะสม ส่วนการพัฒนาโดยภายนอกเป็นการอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งในด้านสถานที่ บรรยากาศที่ดี ก่อให้เกิดความสะดวกสบายเหมาะแก่การพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักรัฐกิจไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biographies

สถาพร วิชัยรัมย์ , Buriram Rajabhat University,Thailand

Buriram Rajabhat University,Thailand

ภัทรพล ทศมาศ, Buriram Rajabhat University,Thailand

Buriram Rajabhat University,Thailand

References

โกสินทร์ รังสยาพันธ์. (2530). ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู.กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์การ
ศาสนา.
ประทวน บุญรักษา. (2559). บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ.
สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, จาก http://www.academia.edu
ประวัติ พื้นผาสุก. (2549). คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต). (2549). พุทธวิธีในการบริหาร. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระมหาอาจริยพงษ์ คำตั๋น. (2554). การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ภัทรพล ทศมาศและคณะ. (2560). การเขียนบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ
การตีพิมพ์. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 4
ฉบับที่ 1 มกราคม 2560-มิถุนายน 2560.


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2545). รายงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาตัวชี้วัดผลระบบการบริหารจัดการที่ดี. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
สถาพร วิชัยรัมย์. (2559). จริยธรรมสำหรับนักรัฐกิจ. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
อัมพร ธำรงลักษณ์ หทัยชนก ศิริวัฒนกุลและกัลยา แซ่ตั้ง, 2556). จริยธรรมในการบริหาร
รัฐกิจในการบริหารการปกครองสาธารณะ (Public Governance) การบริหารรัฐกิจ
ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Kenaphoom, Sanya. (2014A). “Research Philosophy: Quantity Quality” Journal
of Political Science and Law, Rajabhat Kalasin University, 3 (2), 49-51.
Kenaphoom, Sanya. (2014B).“Establish the Research Conceptual Framework
in Public Administration by the Rational Conceptual thinking”.
PhetchabunRajabhat Journal, 16 (1) : January-June 2014 : 1-19.