ความสำคัญของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาด ของการชื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรา PDI

Main Article Content

วิละไช สุลิสา
กิตติมา จึงสุวดี
ประนอม คำผา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสำคัญของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดของการชื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรา PDI ของเกษตรกรในอำเภอบาเจียงเจริญสุข จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของการชื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรา PDI ของเกษตรกรในอำเภอบาเจียงเจริญสุข จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และรายได้ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เกษตรกรที่ทำการเกษตรในอำเภอบาเจียงเจริญสุข จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test, F-test ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดของการชื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรา PDI ของเกษตรกรในอำเภอบาเจียงเจริญสุข จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  2. ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้ชื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรา PDI ที่อายุต่างกัน พบว่าให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน เกษตรกรที่รายได้ต่างกันให้ความสำคัญต่างกันต่อการชื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรา PDI ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนเกษตรกรที่มีเพศ สถานภาพสมรส การศึกษาและรายได้ต่างกัน ให้ความสำคัญต่อการชื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรา PDI ไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

กิตติมา จึงสุวดี , Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand.

Ubon Ratchathani Rajabhat University

ประนอม คำผา, Ubon Ratchathani Rajabhat University

Ubon Ratchathani Rajabhat University

References

กสิติ แก้วพาคำ. (2558.) ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยพะเยา.
จำเป็น อ่อนทอง และศิวัช พงษ์เพียจันทร์. (2562). ปุ๋ยอินทรีย์-ปุ๋ยเคมี เข้าใจสักนิดก่อนจะคิดใช้ หรือ เลิกใช้. (ออนไลน์) 2562 (อ้างถึงเมื่อ 16 ธันวาคม 2562) จาก
https://m.mgronline.com/daily/detail/9610000092155
พัตธนาดูอิด กสิกรรม, บริษัท. (2559). ข้อมูลทั่วไป. เวียงจันทร์: พัตธนาดูอิด กสิกรรม.
ไพรัตน์ กาญจนเสน. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยของผู้บริโภคในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ภิญญดา จันทรัตน์. (2558). ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปุ๋ยของเกษตรกรในจังหวัดระยอง. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์. 5 (2): 30-44.
Kotler, Philip. (2003). Marketing Management. 11th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice–Hill.