ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

อัจฉรา หนูยศ
พนายุทธ เชยบาล

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาแบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 4) ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน และ 6) สร้างสมการพยากรณ์บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 325 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 3 องค์ประกอบ 31 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย องค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์มีจำนวน 12 ตัวชี้วัด องค์ประกอบการมีความยืดหยุ่นมีจำนวน 8 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบการมีความคิดสร้างสรรค์มีจำนวน 11 ตัวชี้วัด 2. การศึกษาแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการปฏิบัติสู่เป้าหมาย และมีจำนวน 11 ตัวชี้วัด 3. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4. บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  5. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธ์กัน 6. สมการพยากรณ์บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยใช้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นตัวแปรพยากรณ์ ได้อำนาจพยากรณ์ร้อยละ 62.10 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Articles
ประวัติผู้แต่ง

พนายุทธ เชยบาล, Udon Thani Rajabhat University

Udon Thani Rajabhat University

เอกสารอ้างอิง

กฤษพล อัมระนันท์. (2559). การศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอ
แม่วงศ์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์. (2555). โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์. (2556). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2556). การคิดเชิงสร้างสรรค์ = Creative thinking. กรุงเทพฯ
: ศัคเศส มีเดีย.
คําเพชร ศิริบูรณ์. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
จักรกฤษณ์ โพดาพล. (2556). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยา เขตล้านช้าง.
จารุวรรณ สิทธิโชค. (2555). บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
บูรพา.
ธีระ รุญเจริญ. (2554). กลยุทธการพัฒนาความเปนบุคคลแหงการเรียนรู. กรุงเทพฯ: ขาวฟาง.
ไพฑูรย สินลารัตน. (2554). ผูนําเชิงสรางสรรค: กระบวนทัศนใหมและผูนําใหมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ภารดี อนันต์นาวี. (2553). หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3.
ชลบุรี: มนตรี.
มนตรี ศรีจันทร์อินทร์. (2559). บรรยากาศองค์การของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี-ตราด. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิจักขณ์ บุญมาเลิศ. (2553). บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2553). แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: หจก. ทิพยวิสุทธิ
สุภาพ ฤทธิ์บำรุง. (2556). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารถถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). แผนการศึกษาแห่งชาติ (2554-2569). กรุงเทพฯ
: พริกหวานกราฟฟิค.
Ash, C. & Persall, J. M. (2000). The principals as chief learning officer: Developing teacher leaders. Journal of the National Association of Secondary Schools Principals. 84(616): 15-22.
Carson, P. P., & Carson K.D. (1993). “Managing Creativity Enhancement Through Goal
Setting and Feedback”. The journal of Creative Behavior. 27: 36-45.
Fox, Robert S., & Et,Al. (1973). School climate improvement: A challenge to the School administrator. Englewood, Colorado: Phi Delta Kappa.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Macro
Approach. New York: John Wiley & Sons.
Litwin, George H., & Robert . A. Stringer. (1968). Motivation and Organization Climate.
Boston, Division of Research, Graduate School of Business Administration.
Harvard University.
Locke, Edwin A. and Others. (1991). The Essence of Leaderships: The Four Keys
Leading Successfully. New York: Lexcington Books.
Shalley, E. C. (1991). “Effects of Productivity Goals, Creativity Goals and personal
Discretion on Individual Creativity”.Journal of Applied Psychology. 76: 179-185.
Shalley, C. E., & Gilson, L. L. (2004). Matching Creativity Requirements and The Work
Environment: Effects on Satisfaction and Intentions to Leave. Academy of
Management Journal. 43: 215-223.
Steers, R. M. (1997). Organization Effectiveness. California: Goodyear Publishers Inc.
Sternberg, R. J. and Lubart, T. I. (1993). Creative giftedness: A multivariate investment
approach. Gifted Child Quarterly.