การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

วีระศักดิ์ สุทธิประภา
นวัตกร หอมสิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และ 3) ประเมินระบบการจัดการความรู้การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการประกันคุณภาพกภายในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จำนวน 205 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 หาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 24 คน เครื่องมือเป็นแบบบันทึกสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยทำการวิเคราะห์เนื้อหา และระยะที่ 3 ประเมินระบบการจัดการความรู้ กลุ่มผู้ประเมิน จำนวน 24 คน จากระยะที่ 2 เครื่องมือเป็นแบบประเมินผลการพัฒนาการจัดการความรู้ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) มาตรฐานการดำเนินการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการสร้างระบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ได้การจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความรู้ ขั้นตอนที่ 2 การจำแนกความรู้ ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ ขั้นตอนที่ 4 การนำความรู้ไปใช้ ขั้นตอนที่ 5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลความรู้ และ 3) ผลการประเมินระบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biography

นวัตกร หอมสิน, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Udon Thani Rajabhat University

References

กรมวิชาการ. (2561). การประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพ: คุรุสภา ลาดพร้าว.
ฉลาด จันทรสมบัติ. (2553). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชน.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.


ชนาวุธ ประทุมชาติ. (2553). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นวัตกร หอมสิน. (2556). รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
มัธยมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 10, กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น
ประดิษฐ์ มีสุข. (2553). คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4.
สงขลา: เทมการพิมพ์
พิทักษ์ ดวงอาสา. (2558). สภาพความต้องการและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พงศ์ธวัช วิวังสู. (2546). ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิจารณ์ พานิช.(2548). สามเหลี่ยมความรู้.วารสารถักทอสายใยแห่งความรู้,6 (11),103-107.
เสนาะ กลิ่นงาม. (2551). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยคําแหง.
สุวิมล โพธิ์กลิ่น. (2553).ทำไมจึงต้องมีการจัดการความรู้ในสถานศึกษา.บริหารการศึกษา
บัวบัณฑิต. 10 (3), 87-90
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.
_____. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)
พ.ศ.2553. กรุงเทพ: สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543ก). การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบสู่การ
ปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ.
_____. (2543ข). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: เพื่อ
การพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. (2551). คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์.
สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2553). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.