ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

เชิดพงษ์ งอกนาวัง
ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน 288 คน ผู้ปกครองนักเรียน 38 คน ผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา 16 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้แทนชุมชน 13 คน รวมเป็นจำนวน 355 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.18 และเพศชาย ร้อยละ 42.82 นักเรียน ร้อยละ 81.13 ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 10.70 ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.51 และคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน  ร้อยละ 3.36 ส่วนใหญ่มีอายุ 13-20 ปี ร้อยละ 81.13  2. ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.81) และอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านผลผลิต (=3.83) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ (=3.78) 3. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เรียงตามลำดับความถี่สูงสุดในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) โรงเรียนควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจน 2) ผู้บริหารจะต้องสามารถระดมความร่วมมืออย่างเพียงพอในการดำเนินงานจากชุมชน 3) ครูทุกคนจะต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอและ 4) ควรจัดโครงการดำเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขอย่างต่อเนื่อง


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biography

ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ, หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

References

กระทรวงศึกษาธิการ, (2561), เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561.
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สืบค้นวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561, : http://www.skp.moe.go.th
การรายงานผลการดําเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา, (2562), เข้าสู่ระบบสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency :
NISPA), สืบค้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562, http://www.skp.moe.go.th
กิตติธัช แสนภูวาและมณฑา จำปาเหลือง. (2557). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การดำเนินการป้องกันแก้ไขสารเสพติดของ โรงเรียนต้นแบบระบบมาตรฐานการ
ต้านยาเสพติดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3.
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 3/2561 เรื่อง แผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561. สืบค้นวันที่ 5 พฤศจิกายน
2561, https://www.tcijthai.com
ปวีณา ครุฑเผือก วารุณี ลัภนโชคดีและพิกุล เอกวรางกูร (2560). การประเมินโครงการ
โรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) โรงเรียนประชาราษฎร์
บำเพ็ญ. Technical Education Journal King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok. Vol. 8, No. 1.

ยุพิน บัวคอม และคณะ. (2560). แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมคุ้มกันยาเสพติดด้วย
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน. รายงานการวิจัย. ลำพูน : สำนักงาน กศน. จังหวัด
ลำพูน.
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา. (2561). คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561. ชัยภูมิ :
ไทยเสรีการพิมพ์.
อัญญรัตน์ นาเมือง. (2560). โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียน
เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2.
อัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์. (2559). การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี. วารสารครุพิบูล. ปที่ 3 ฉบับที่ 2.