ผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน

Main Article Content

ศิริลักษณ์ บุญเกื้อ
นนทชนนปภพ ปาลินทร
อภิรดี ไชยกาล
จิตโสภิณ โสหา
ชลิลลา บุษบงก์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน และ 2) เปรียบเทียบความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  ใช้เวลาในการทดลองรวม 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 24 แผน แบบทดสอบเชิงปฏิบัติความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างด้วยค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านมีคะแนนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง 2) ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

นนทชนนปภพ ปาลินทร, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อภิรดี ไชยกาล, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จิตโสภิณ โสหา , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชลิลลา บุษบงก์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

References

กระทรวงศึกษาธิการ, (2560), หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. .
. (2540). หลักสูตรก่อนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.
ชมพูนุช จันทรากูร. (2549).ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรม ประกอบอาหารประเภทนมไทย. บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ศรินยา ทรัพย์วารี. (2552). ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อทักษะพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2544), แนวคิดสู่แนวปฏิบัติ: แนวการจัดประสบการณ์ปฐมวัย
ศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: ควงกมล.