ผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน

Main Article Content

ศิริลักษณ์ บุญเกื้อ
นนทชนนปภพ ปาลินทร
อภิรดี ไชยกาล
จิตโสภิณ โสหา
ชลิลลา บุษบงก์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน และ 2) เปรียบเทียบความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  ใช้เวลาในการทดลองรวม 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 24 แผน แบบทดสอบเชิงปฏิบัติความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างด้วยค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านมีคะแนนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง 2) ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Articles
ประวัติผู้แต่ง

นนทชนนปภพ ปาลินทร, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อภิรดี ไชยกาล, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จิตโสภิณ โสหา , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชลิลลา บุษบงก์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ, (2560), หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. .
. (2540). หลักสูตรก่อนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.
ชมพูนุช จันทรากูร. (2549).ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรม ประกอบอาหารประเภทนมไทย. บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ศรินยา ทรัพย์วารี. (2552). ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อทักษะพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถ่ายเอกสาร.
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2544), แนวคิดสู่แนวปฏิบัติ: แนวการจัดประสบการณ์ปฐมวัย
ศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: ควงกมล.