ผลการใช้นิทานเพื่อเสริมสร้างความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

Main Article Content

สิริรัตน์ โสภิตะชา
นนทชนนปภพ ปาลินทร
อภิรดี ไชยกาล
ชลิลลา บุษบงก์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการใช้นิทานเพื่อเสริมสร้างความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 3 และ 2) เปรียบเทียบความสามารถพื้นฐานทาง คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ก่อนและหลังการใชนิทาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโนนงาม อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้เวลาในการทดลองรวม 4 สัปดาห์ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 40 นาที เวลา 09..20 – 10.00 น. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 20 แผน และแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างด้วยค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (dependent-samples t-test analysis) ผลการวิจัย พบว่า  ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานมีคะแนนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูงและหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเล่านิทาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

นนทชนนปภพ ปาลินทร, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

อภิรดี ไชยกาล, Srisaket Rajabhat University

Srisaket Rajabhat University

ชลิลลา บุษบงก์, Srisaket Rajabhat University

Srisaket Rajabhat University

References

กระทรวงศึกษาธิการ .(2560).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
ภัทรวดี หาดแก้ว, (2554). คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยกับการเล่นรอบตัว.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
เยาวพา เดชะคุปต์. (2542). การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : เอบี กราฟฟิคส์ดีไซน์.
รุจินันทน์ ภาศักดี. (2553).การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและเจตคติต่อ วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นิทานกับการจัดการเรียนร้แบบปกติ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
วาสนา รัญระนา. (2560). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชธานี.