การนำหลักบุญกิริยาวัตถุ มาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556

Main Article Content

กันตภณ หนูทองแก้ว
สิทธิพงษ์ เกตุประยูร

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์กับการนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตและจัดทำคู่มือในการปฏิบัติตน ในการนำหลักบุญกิริยาวัตถุ มาใช้ในวิถีชีวิตที่ถูกต้อง โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบอย่างง่าย จำนวน 384 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือด้วยแบบสอบถาม  แล้วนำมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อคำนวณหาค่าสถิติต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผลการวิจัยพบว่า 1) การนำหลักบุญกิริยาวัตถุ มาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


 ข้อเสนอแนะจากปัญหาที่พบ ข้อที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่ ไม่ค่อยมีเวลาในการไปวัดทำบุญ รองลงมา ได้แก่ ไม่ค่อยมีเวลาในศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเรื่องศีลภาวนา ส่วนแนวทางส่งเสริมพบว่า ข้อที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่ ประชาชนควรหาเวลาในการไปวัดทำบุญ รองลงมาคือ ควรมีเวลาในศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเรื่องศีลภาวนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biography

สิทธิพงษ์ เกตุประยูร, Mahamakut Buddhist university

Mahamakut Buddhist University

References

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.สำนักงาน,(2550), แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. เจ พริ้นติ้ง.
ธีระวุฒิ เอกะกุล. (2550). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. อุบลราชธานี: วิทยาออฟเซทการพิมพ์.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พุทธทาสภิกขุ,(2543), ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี,พิมพ์ครั้งที่ 7,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุขภาพใจ.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อปยุตฺโต), (2550), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม,
พิมพ์ครั้งที่ 15, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ.
พัชนี มานะวาณิชเจริญ. (2546), ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องบุญกิริยาวัตถุ 10 ของ พุทธศาสนิกชนไทยรุ่นใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาชมรมพุทธศาสน์ สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามคำแหง.
ศิขิรินทร์ ไชยนาและคณะ. (2549), การบำเพ็ญบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุของนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่.รายงานการวิจัย : สถาบันวิจัยญาณสังวร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.