การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

Main Article Content

เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล
จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

บทคัดย่อ

 ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เรียน ควรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีความรู้ที่จะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้บริหารอาชีวศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร มีการวางแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์สําหรับอนาคต ด้วยผู้บริหารเป็นผู้นำที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลการเรียนและสังคมของผู้เรียน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องช่วยให้เกิดการสอนอย่างเยี่ยมยอดในทุกห้องเรียน การตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการศึกษาของอาชีวศึกษาจึงเป็นเรื่องสําคัญ  เพื่อช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการอาชีวศึกษามีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และช่วยผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ประชาคมอาเซียนและโลก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biography

จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). นโยบายและยุทธศาตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2553). สมรรถนะวิชาชีพ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2562). เรียนให้รู้: ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์. (2555). การพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับประชาคมอาเซียน. (เอกสารประกอบการ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 14-16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย).
เดลินิวส์. (2557, 20 มกราคม). วีเน็ตสะท้อนอาชีวะ 308 แห่ง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน. สืบค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2563, จาก http://www.dailynews.co.th/Content/education/210111
นพดล สุตันติวณิชย์กุล. (2557). การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สร้อยสน สกลรักษ์ และ ศรเนตร อารีโสภณพิเชษฐ์. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
วราภรณ์ สามโกเศศและคนอื่นๆ. (2553). ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
วันทิตา โพธิสาร, สมคิด สร้อยน้ำ และเรวณี ชัยเชาวรัตน์. (2563, มกราคม - เมษายน). “การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: การศึกษาทฤษฎีฐานราก”, ว.มรม. 14(1): 127-138.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2555). รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2554. กรุงเทพฯ: สถาบันฯ.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: กลุ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
______. (2555). รายงานการวิจัยแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559). กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
______. (2556). รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจําปี 2555. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
______. (2562). รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2561-2562. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2555). นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. (2562). มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
เสน่ห์ จุ้ยโต. (2552). วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้นํายุคใหม่. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อร่ามศรี อาภาอดุล และคนอื่นๆ. (2555). รายงานการวิจัยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ. (2552). การศึกษากับการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Barlow, R. M. (1974, June). “An Experimental with Learning Contracts”, The Journal of High Education. 45: 441-449.
Creemers, B. P. M. & Kyriakides, L. (2012). Improving Quality in Education: Dynamic Approaches to School Improvement. London and New York: Routledge.
Darling-Hammond, L. (2010). New Policies for 21st Century Demands. Interviewed by James Bellanca. In 21st century skills: Rethinking How Students Learn. Editors: James Bellanca and Ron Brandt. Bloomington: Solution Tree Press.
Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2010). Cooperative Learning and Conflict Resolution: Essential 21st Century Skills. In 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn. Editors: James Bellanca and Ron Brandt. Bloomington: Solution Tree Press.
Parker, E. L. (2008). Factors that Contribute to a Successful Secondary Vocational Education Program in the State of Mississippi. Dissertation, Ph.D. (Educational Leadership and School Counseling). Mississippi: The University of Southern Mississippi.
Sihono, T. & Yusof, R. (2012). “Implementation of School Based Management in Creating Effective Schools”, International Journal of Independent Research and Studies. 1(4): 142-152.
Summers, M. D. (2001). “The Role of Leadership in Successful Vocational Initiatives”, New Directions for Community Colleges. 115(Fall): 17-25.
The ASEAN Secretariat. (2009). ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint. Jakarta: Public Outreach and Civil Society Division,The ASEAN Secretariat.
Volmari, K., Helahorpi, S. & Frimodt, R. (2009). Competence Framework for VET Professions: Handbook for Practitioners. Helsinki: Finnish National Board of Education.
Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A. & Rowe, K. J. (2013). The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types. In Leading Professional Practice in Education. Edited by Christine Wise; Pete Bradshaw; & Marion Cartwright. London: SAGE.