มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารเชิงพุทธ

Main Article Content

วีระพงษ์ ปรองดอง
ละเอียด จงกลนี
ประจิตร มหาหิง

บทคัดย่อ

มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารเชิงพุทธ เป็นทักษะที่สำคัญต่อระบบการบริหารการศึกษา เพราะเป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกความเป็นนักบริหารมืออาชีพ จากการศึกษาความหมาย ความสำคัญของหลักมนุษยสัมพันธ์ และหลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่เกี่ยวข้องมีหลายหมวด สำหรับในที่นี้นำเสนอเพียงหมวดเดียว คือ หลักสังคหวัตถุ 4 อันเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจคน ประสานคนให้เกิดความสามัคคีมีน้ำใจต่อกัน ก่อให้เกิดความสุข ความร่วมมือต่อกัน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ควรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นผู้สมควรได้รับการยอมรับ และการยกย่องว่า “ปูชนียบุคคล”      

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biographies

ละเอียด จงกลนี , Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus, Thailand

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus, Thailand

ประจิตร มหาหิง, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus, Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus, Thailand.

References

สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย.(2560), ทักษะการบริหารมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2549), พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2528), การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา.
พิมพ์ลักษณ์ มูลนิธิพุทธธรรม.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2525), พจนานุกรม. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
มาริษา สุจิตวนิช.(2560), เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์. สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
http://thethanika.blogspot.com/2020/09/blog-post_24.html