การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7

Main Article Content

จงดี เพชรสังคูณ
จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

บทคัดย่อ

การบริหารสถานศึกษาเป็นการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดกระบวนการที่เป็นสาระสำคัญของกระบวนการบริหาร เป็นกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินการของกลุ่มบุคคลเพื่อการบริหารพลเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ โดยนำหลักการและกระบวนการทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มจากการวางแผน การจัดองค์การในสถานศึกษา การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ การติดต่อประสานงาน การตัดสินใจ การรายงานผลการดำเนินงาน การเงินและงบประมาณ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา อย่างไรก็ตามส่วนสำคัญของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีจำเป็นต้องอาศัยธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษนั่นคือหลักสัปปุริสธรรม 7 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีและเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำที่ดี และมีความมั่นใจในการเป็นผู้นำแล้วย่อมเป็นแรงผลักดันให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่างามและจะนำพาองค์การสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biography

จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์, สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus, Thailand.

References

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus, Thailand.