อิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย

Main Article Content

พระหน่อแสง อคฺคเสโน

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย โดยศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภาษาโดยการยืมคำจากภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทย พบว่า เกิดจากเหตุผลหลัก ๆ 5 ประการคือ 1) ความสัมพันธ์ทางถิ่นฐาน การมีอาณาเขตติดต่อหรือใกล้เคียงกันกับมิตรประเทศ 2) ความสัมพันธ์ทางการค้า การติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างประเทศ 3) ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม การเผยแพร่ ศิลปะ วรรณคดี ของต่างประเทศสู่ประเทศไทย 4) การศึกษาและการกีฬา การที่นักเรียนไทยไปศึกษาที่ต่างประเทศทำให้รับวิชาความรู้และวิทยาการมากมาย 5) ความสัมพันธ์ทางการทูต การเจริญสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่แพร่หลายสามารถใช้สื่อสารได้ทั่วโลก การที่ไทยติดต่อค้าขายกับอังกฤษมาช้านานจนสมัย รัชกาลที่ 3 ไทยเริ่มมีการยืมคำจากภาษาอังกฤษมาใช้ในลักษณะการออกเสียงแบบไทย ๆ ตลอดจนเจ้านายและข้าราชการที่ได้ศึกษาภาษาอังกฤษและมิชชันนารีก็เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ทำให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในภาษาไทยมากขึ้น ในรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นประโยชน์ของการศึกษาภาษาอังกฤษมากด้วยจึงทำให้เกิดคำยืมภาษาอังกฤษแพร่หลายมากขึ้นในภาษาไทย

Article Details

บท
Articles

References

จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ. (2556). ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
นราธิปพงศ์ ประพันธ์, พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น.(2514) วิทยาวรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร: แพร่วิทยา.
วิไลศักดิ์ กิ่งคำ. (2556). ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เฟสเฑอเลอร์ เอ็ดดูเคชั่น https://www.festallor-edu.com/post/why-english-is-important