วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์  กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติดังนี้ 1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2.ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  3. ด้านการศึกษา และ 4.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตาม

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-26

ผลการใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ปนัดดา แสงทอง, นนทชนนปภพ ปาลินทร, อภิรดี ไชยกาล, ชลิลลา บุษบงก์ , จิตโสภิณ โสหา

77-88

ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย

ลัดดาณี ยืนยิ่ง , นนทชนนปภพ ปาลินทร, อภิรดี ไชยกาล, ชลิลลา บุษบงก์ , จิตโสภิณ โสหา

89-100

ผลการจัดกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมที่มีต่อพฤติกรรม การแบ่งปันของเด็กปฐมวัย

ศุภวัฒน์ บุญนาดี, นนทชนนปภพ ปาลินทร, คตศิลป์ อกอุ่น, พรรณวดี เสงี่ยมศักดิ์

113-122

ผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน ของเด็กปฐมวัย

ยุรัตน์ดา สุขไชย, นนทชนนปภพ ปาลินทร, รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์, วสันต์ หอมจันทร์

133-144

ผลการจัดประสบการณ์ด้วยนิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย

วิภาทรงศิริ สิงห์ชัย , อภิรดี ไชยกาล, นนทชนนปภพ ปาลินทร , จิตโสภิณ โสหา , ชลิลลา บุษบงก์

157-168

ผลการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ฐิติรัตน์ แก้วพิลา, นนทชนนปภพ ปาลินทร, วรรษิษฐา อัครธนยงมนต์, วิภา ปัญญานุวัฒน์

169-180

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยอายุ 5- 6 ปี ด้วยการจัด ประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่

มุนินทร์ นวลเนตร, นนทชนนปภพ ปาลินทร, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, รุจิรัตน์ บวรธรรมศักด, ดวงฤทัย คำพะรัก

291-300

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์

สุทธิวิทย์ วิลัยริด, ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, บุญรัตน์ อุตส่าห์ , กาญจนา อุตตรวิเชียร

353-366

อิทธิพลของการใช้ภาษาอังกฤษท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวจังหวัดบุรีรัมย์

พระมหาไสว สิริปญฺโญ, พระปลัดกัมพล ปญฺญาวุฑฺโฒ, รุ้งนภา ทับขุนทด

367-392

ขันติธรรม : กระบวนการสร้างสันติของผู้นำชุมชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

พระครูสิริคณาภิรักษ์, สราวุฒิ งาหอม, ชุมพล ศรีราตรี, พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ

393-404

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1

พระมหาสถิตย์ สุทฺธิมโน, สุรพล พรมกุล, ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล

405-418

การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระศักดา มหาสกฺโก , ดิเรก นุ่นกล่ำ, ไพรัตน์ ฉิมหาด, สามิตร อ่อนคง

463-478

การประยุกต์ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์เพื่อการประกอบธุรกิจ ขายตรงในสังคมยุคดิจิทัล

ลัดดาวัลย์ ชูเกิด, พระครูโสภณรัตนบัณฑิต, พระครูวิจิตรสาธุรส, เดโช แสงจันทร์, บุญฤทธิ์ คงยศ

491-500

การประยุกต์ใช้หลักขันติธรรมในการดำเนินชีวิตของชุมชน บ้านเกาะสะบ้า ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

พระสวัสดิ์ จิตฺตทนฺโต , พระครูวิจิตรศีลาจาร, พระครูวิจิตรรัตนวัตร, สิทธิโชค ปาณะศรี, พระครูวิจิตรสาธุรส

501-508

การประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ 4 เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยว เชิงพระพุทธศาสนาของวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พระครูศรีกิตยาธร , พระครูวิจิตรศีลาจาร, พระครูวิจิตรรัตนวัตร, พระครูจิตตสุนทร , พระครูวิรัตธรรมโชติ

515-528

นวัตกรรมสุขภาวะวิถีพุทธและพุทธจิตวิทยาบำบัดเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ภาวะซึมเศร้าของเยาวชน

กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, ภัทธิดา แรงทน, เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ, วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา , ทิพย์ธิดา ณ นคร

529-542

รูปแบบการส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

พระสุขเจีย อคฺคสุมโน, เสฐียร ทั่งทองมะดัน, สิรภพ สวนดง

721-730

พระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงวิถีวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ จังหวัดเลย

จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์, ประสงค์ หัสรินทร์, อุดร จันทวัน

741-754

การยืมคำภาษาเขมรในภาษาไทย

ลลิตา พิมรัตน์, วีรกาญจน์ กนกกมเลศ

755-764

มิติของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

จำนงค์ นามมา, จักรี ศรีจารุเมธีญาณ

779-790

ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากซับไตเติ้ล

รุ่งรัตน์ อินทร์ประเสริฐ, นรินทร์ มุกมณี , พระหน่อแสง อคฺคเสโน

801-810

การยืมคำในภาษาไทย

ปัณฑ์นพ ผจญทรพรรค, วุฒิ โพธิ์ทักษิณ, พระปลัดกำพล ปญฺญาวุฑฺโฒ

835-842

หลักภาวนา 4 กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เกรียงศักดิ์ นิลทะการ , ปาณจิตร สุกุมาลย์

843-852