การศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในโรงเรียนอำเภอศรีสัชนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

Main Article Content

ศุภลักษณ์ พิมพา
ณิรดา เวชญาลักษณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในโรงเรียนอำเภอศรีสัชนาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  โดยขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร 4 ด้าน คือ การวางแผนการใช้หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การนำหลักสูตรปฐมวัยไปใช้ การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลหลักสูตรปฐมวัย และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนอำเภอศรีสัชนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 59 แห่ง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 52 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 52 คน รวมทั้งหมด จำนวน 104 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 ค่าความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในโรงเรียนอำเภอศรีสัชนาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลหลักสูตรปฐมวัย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย

Article Details

บท
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

ไกรสร ปทุมไพโรจน์. (2565). การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยพะเยา.

ขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง. (2565). การศึกษาการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

ธีรภรณ์ ภักดี. (2560). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย. คณะครุศาสตร์.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (วันที่สืบค้นข้อมูล : 7 กรกฎาคม 2566).

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ปุนฑริก พรชนะวัฒนา. (2556). การบริหารหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพะเยา. การศึกษาอิสระ

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย.

ประเวศ เวชชะ. (2561). การบริหารหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้.

(พิมพ์ครั้งที่ 4). เชียงราย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร. (2551). เติมเต็มครูปฐมวัย....ด้วยหัวใจ BBL. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้.

รัฐกุล. (2564). การจัดทำองค์ประกอบหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 Part 2. เข้าถึงได้จาก :

https://www.bloggang.com. (วันที่สืบค้นข้อมูล : 7 กรกฎาคม 2566).

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2555). การบริหารและพัฒนาหลักสูตร. นนทบุรี :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ภัทรา โง้วอมราภรณ์. (2557). การศึกษาการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาเอกชนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา.

(3), 614-626.

ยุทธศักดิ์ ภูผาอารักษ์. (2565). การบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความ

ต้องการจำเป็นพิเศษ พุทธศักราช 2562 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

กรุงเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (สาขา

การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยพะเยา.

ยศสภวดี กรึงไกร. (2558). การศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร การศึกษา).

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2. ข้อมูลสารสนเทศ (BIG DATA).

เข้าถึงได้จาก http://sukhothai2.go.th/2020/. (วันที่สืบค้นข้อมูล : 3 กุมภาพันธ์ 2566)

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

________. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ : สหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2563). รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน

ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563. กรุงเทพฯ :

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

อลิษา สืบสิงห์. (2558).การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1. วารสารวิจัยและพัฒนา

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, (10)3, 361-369.