วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

พระครูโกศล สิกขกิจ
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามตำแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูจำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบสอบถามปลายเปิด  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การทดสอบที การทดสอบเอฟ และการ ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยการจำแนกตามตำแหน่ง และระดับการศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปัญหาของวัฒนธรรมองค์กรคือ ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมีแนวทางพัฒนา คือ องค์กรควรมีวิสัยทัศน์ นโยบาย ที่ชัดเจน สร้างคุณค่า สื่อสาร และนำสู่การปฏิบัติด้วยนวัตกรรม ผ่านความร่วมมืออย่างเท่าเทียม มีการประเมินและพัฒนาให้เกิดมาตรฐานอย่างยั่งยืน

Article Details

บท
Research Articles

References

กณิศากร วัฒนาจิต. (2545). วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในเขตเมืองและชนบทใน จังหวัดเชียงใหม่(วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

กมลชนก พานิชการ. (2549). การวางแผนการทดลองเบื้องต้น: การประยุกต์และการวิเคราะห์ ด้วย SPSS. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ: บริษัทสยามสปอรต ซินดิเคท จำกัด.

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28. (2561). แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. ศรีสะเกษ: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 28.