การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในยุคดิจิทัล ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

สมยศ พันธ์มา
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตาม ตำแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน 3) เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การทดสอบที การทดสอบเอฟ และการ ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามตำแหน่งและระดับการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในยุคดิจิทัลของสถานศึกษายังมีกระบวนการที่ยังไม่เป็นรูปธรรม และแนวทางการพัฒนา คือ ควรมีการให้ความรู้ การวางแผนที่เป็นระบบ การจัดสรรงบประมาณ การมอบหมายงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโปร่งใส มีการตรวจสอบ ควบคุม บำรุงรักษา มีการติดตาม ประเมินผล และนำผลมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป


 

Article Details

บท
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). โครงการปฏิรูปด้านระบบบริหารและการเงินทางการศึกษาภายใต้โครงการนำร่องการ กระจายอำนาจการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่.

กษมา แสนอ่อน. (2562). การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

กันตทัช บุตรคำ. (2549). สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานสั่งกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์, ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จารุวรรณ มาแต้ม. (2561). การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. (2544). มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณใหม่. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.

ซุบรี ม่วงกุ้ง. (2558). การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ณัฐพงศ์ รัตนรังสี. (2559). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน/

โรงเรียนวัดศรีเมือง/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร.

การศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.

ตุลยภาค ตุยาสัย และพัชรีวรรณ กิจมี. (256). การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ของโรงเรียนประถมศึกษา: แนวทางสำหรับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน

ประถมศึกษา. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์.

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.

นรชัย ศรีพิมล. การพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย.

กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี.

นิวิสณีย์ ลอมา. (2557). การบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3. การค้นคว้าอิสระ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ภัสราวดี เกตุนะ. (2560). การศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา.

นิวิสณีย์ ลอมา. (2557). การบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3. การค้นคว้าอิสระ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

วีระพงษ์ ก้านกิ่ง. (2560). สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. วิทยานิพนธ์ ค.ม.

อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ศิริโชค เจริญราช. (2564). การศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์.

สุรุวุฒิ ตั้งดี. (2558). การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท.

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2544). การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good

Governance). รายงานประจำปี 2541 - 2543. กรุงเทพฯ :

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Brooker, T.D. (1998). A Policy analysis of performance-based budgeting in higher

Education. Arkansas : University of Arkansas Press.

Miller, K., Considine, J., & Garner, J. (2007). “Let me tell you about my job”

Exploring the terrain of emotion in the workplace. Management

Communication Quarterly, 20, 231-260. doi:10.1177/0893318906293589.

Lau, G.T. (2003). Gatekeeping in organizational purchasing : an empirical

investigation. Journal of Business & Industrial Marketing, 18(1), 82-103

Yanxia Huo, Nianmin Zhang. (2012). High-speed dicing of silicon wafers conducted using

ultrathin blades. The International Journal of Advanced Manufacturing

Technology, 947–953. doi:10.1007