ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ของผู้บริหารโรงเรียนกีฬาในเขตภาคเหนือ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Main Article Content

บุญรักษ์ ทานันโต
สาโรจน์ แก้วอรุณ
สุดา เนตรสว่าง
ธรรมรส โชติกุญชร

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ของผู้บริหารโรงเรียนกีฬาในเขตภาคเหนือ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนวิชาสามัญและผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน 86 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ เลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


          ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน ด้านการสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์


          แนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร มีความกระตือรือร้น ปฏิบัติตนให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้ตาม อุทิศตนในการบริหารองค์กร กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม นำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทบทวนบทบาทให้บุคลากรเข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท กระตุ้นให้บุคลากรเห็นและนำแนวทางใหม่มาปรับใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเหมาะสม มองเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล และมอบหมายงานให้กับบุคคลในองค์กรตามความสามารถและความถนัดของบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร และสร้างบรรยากาศที่ดีในการบริหารงานในองค์กร

Article Details

บท
Research Articles

References

กิ่งกาญจน์ สุขสำราญ. (2565). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่ม

อำเภอปลวกแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1.

การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก.

เกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 14 สิงหาคม 2566).

ธัญญามาศ แดงสีดา. (2565). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1.

วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก.

ธนิต รัตนศักดิ์ดา. (2565). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก.

นพมาศ โสบุญ. (2563). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอำนาจเจริญ. วิทยานิพนธ์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

นฤมล คูหาแก้ว. (2563). ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ปาณิสรา โชคคเณศร์. (2563). บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

วิรวรรณ จิตต์ปราณี. (2563). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วิทยานิพนธ์

การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศิรธิรางค์ สิงสหชาติ. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. วิทยานิพนธ์

การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ศรสวรรค์ บุญณกรณ์ชัย. (2561). ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน

ทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. การค้นคว้าอิสระ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก.

สัมพันธ์ พิริยธำรงกุล. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 14 สิงหาคม 2566).

สมเจตร์ รอดนารายณ์. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 14 สิงหาคม 2566).

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579.

กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค.

อิสริยา กลิ่นสุนทร. (2564). ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการสร้าง

องค์กรแห่งความสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1.

วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

อุษา บัวหลวง. (2565). การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลปอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา.